Giáo dục Mở: Truy cập - Access

Thứ ba - 09/07/2024 18:56
Giáo dục Mở: Truy cập - Access

Mở rộng sự tham gia trong giáo dục

Giáo dục Mở: Truy cập - Access

Mở rộng sự tham gia trong giáo dục

Quyền truy cập có ý nghĩa gì trong các thực hành giáo dục mở?

Việc mở ra quyền truy cập tới giáo dục là về việc loại bỏ hoặc hạ thấp các rào cản về kinh tế, kỹ thuật, địa lý và cơ sở có thể cản trở lối vào tới kiến thức. Nó liên quan đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ ai nghiên cứu và học tập, chính quy hoặc không chính quy, có hoặc không có các công nghệ kỹ thuật số. Trên thực tế, từ quan điểm của một cơ sở giáo dục, quyền truy cập có thể được cải thiện ở 4 cấp độ: (1) quyền truy cập tới các chương trình mở, dẫn đến bằng một cấp hoặc trình độ; (2) quyền truy cập tới các khóa học mở, nghĩa là nội dung được trình bày theo cách thức giáo khoa với mục đích giảng dạy về một môn học, như các Khóa học Trực tuyến Mở Đại chúng - MOOC (Massive Open Online Course); (3) quyền truy cập tới nội dung, có nghĩa là quyền truy cập tới các dạng khác nhau của các tư liệu giáo dục được cấp phép mở (tài nguyên giáo dục mở – OER) như các văn bản, hình ảnh, tệp âm thanh v.v.); và (4) quyền truy cập ở mức xuyên suốt, nó là khả năng tiếp cận - làm cho nội dung dễ hiểu cho tất cả mọi người, bao gồm những người với các nhu cầu học tập hoặc thể chất cụ thể. Nó cũng có nghĩa là nâng cao quyền truy cập tới các cộng đồng thực hành và các mạng lưới, gồm tất cả các dịch vụ giáo dục áp dụng được do các cơ sở giáo dục cung cấp.

Lợi ích của việc mở rộng quyền truy cập tới giáo dục

Bằng việc mở rộng quyền truy cập tới giáo dục chính quy và không chính quy chúng ta đang gia tăng khả năng cho các cá nhân để nghiên cứu và học tập bất kể bối cảnh hoặc điều kiện xã hội và của cá nhân họ.

Các học giả nào thúc đẩy quyền truy cập và khả năng tiếp cận trong giáo dục đều cải thiện các thực hành giảng dạy của họ. Họ điều chỉnh các phương pháp giảng dạy của họ để sử dụng hơn nữa các công nghệ số bất cứ khi nào có thể, vì bằng cách này họ có thể chia sẻ các khóa học và tài nguyên giáo dục mở (OER) của họ dễ dàng và hiệu quả hơn. Họ trở nên có ý thức hơn về khả năng tiếp cận tiềm năng của các khóa học và nội dung của họ cũng như về các đối tượng khác nhau trong thế giới ảo. Họ cũng hưởng lợi từ tính trực quan và uy tín gia tăng.

Người học sẽ có cơ hội để học, tái đào tạo kỹ năng và nâng cấp kỹ năng bất cứ khi nào cần thiết, vì thế mở rộng sự tham gia trong giáo dục tới nhiều cá nhân mà nếu khác có thể không có khả năng tiếp cận giáo dục, dù là chính quy hay không chính quy. Điều này là do các rào cản đối với giáo dục được giảm bớt do các thực hành giáo dục mở thúc đẩy, chẳng hạn như: giảm hoặc không mất phí, yêu cầu đầu vào thấp hơn hoặc không có đối với các khóa học và chương trình, tạo điều kiện công nhận việc học tập không chính quy, không có ranh giới địa lý, các khóa học trực tuyến mở và miễn phí (bao gồm MOOCs), giáo dục và đào tạo theo yêu cầu. Người học cũng có thể cải thiện năng lực kỹ thuật số, sự tháo vát và tính kiên trì của họ thông qua các cơ hội học tập mở. Ngoài ra, các cá nhân có các nhu cầu học tập cụ thể hoặc bị khuyết tật sẽ có các tư liệu giáo dục được điều chỉnh và các cơ hội để học, vì OER, các website và công cụ sẽ đáp ứng các tiêu chí về khả năng tiếp cận bất cứ khi nào có thể.

Các cơ sở hưởng lợi từ các đối tượng rộng lớn hơn từ những người học có đăng ký và không đăng ký, còn được biết đến như là những người học mở hoặc người học suốt đời. Điều này giúp cho các cơ sở đáp ứng được sứ mệnh xã hội của họ. Cũng có tiềm năng cho các nguồn doanh thu mới, đến từ sự đăng ký của những người học mà họ có thể đã không có khả năng để tiếp cận nếu khác.

Xã hội hưởng lợi từ các cơ hội học tập gia tăng cho tất cả mọi người, không phụ thuộc vào vị trí, tuổi tác, chủng tộc, giới tính hoặc tình trạng thể chất và xã hội của họ. Quyền truy cập lớn hơn tới nội dung giáo dục, các khóa học và các chương trình học tập cho phép các cá nhân tiếp cận để có kiến thức khi họ cần nó cùng lúc đóng góp cho một xã hội công bằng hơn và hòa nhập hơn.

Các thách thức đối với việc mở rộng quyền truy cập tới giáo dục

Việc thúc đẩy quyền truy cập tới giáo dục ở các cấp độ khác nhau đòi hỏi tạo ra những thay đổi trong thực hành hiện hành với mục tiêu làm cho chúng mở hơn.

Đối với các học giả, các thách thức có thể đa dạng, như nhu cầu trở nên có năng lực kỹ thuật số nhiều hơn để có khả năng tạo lập, tùy chỉnh và sử dụng lại các tư liệu giáo dục với các công nghệ kỹ thuật số và phát hành chúng như là tài nguyên giáo dục mở (OER). Một thách thức khác là sự không có bảo mật phát sinh từ việc tiếp cận tới đa dạng các đối tượng. Việc khám phá các cách thức mới cho việc giảng dạy, như bằng việc phát triển các khóa học mở trên trực tuyến hoặc các MOOC, có thể đòi hỏi sự tự tin. Việc tiếp cận được tới những người học mới có thể nằm ngoài lớp học hoặc trong môi trường ảo, vì thế cách làm việc như một ‘tấm gương soi’ cho phần bên trong cơ sở của họ và với chất lượng thực hành giảng dạy của họ, là một quá trình đầy thách thức.

Đối với người học, một trong những thách thức là tìm kiếm các nguồn họ cần nhất, vì việc học tập với các khóa học mở như MOOC và OER đòi hỏi kiến thức về cách để tìm kiếm dạng cơ hội học tập trên trực tuyến này. Để làm được như vậy, người học sẽ cần phải có năng lực kỹ thuật số để tìm kiếm các từ khóa, để tìm kiếm trong các kho và các nền tảng MOOC, và trên hết tất cả phải chủ động tích cực trong việc tìm kiếm các cơ hội để học trong một thế giới mở, vượt ra ngoài các quốc gia và khu vực của họ. Điều này cũng có thể kéo theo nhu cầu phát triển các năng lực của họ về các ngôn ngữ nước ngoài. Những người học mở và học suốt đời cần phải là những người học tự chủ với động lực và tự có kỷ luật để học một mình bất cứ khi nào cần thiết.

Tùy thuộc vào các cơ sở để nâng cao khả năng tìm thấy được OER và các khóa học mở trên trực tuyến và MOOC, và hỗ trợ cho người học theo mọi cách thức có thể để làm cho họ sẵn sàng cho các dạng học tập mở như vậy. Ví dụ, bằng việc xây dựng lộ trình học tập để giúp người học quyết định học khóa học nào, từ đó giúp họ đạt được trình độ chuyên môn/bằng cấp bất cứ khi nào có thể. Điều này cũng có nghĩa là các chiến lược mới để cung cấp giáo dục sẽ cần phải được tìm ra, cùng lúc đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn để làm cho các tài nguyên truy cập được tới tất cả mọi người. Các thách thức bao gồm việc thiết lập văn hóa thay đổi ở cấp độ của cơ sở, và làm cho sẵn sàng các nguồn nhân lực và tài chính cần thiết.

Xã hội, tới lượt nó, đối mặt thách thức chấp nhận và hỗ trợ các hình thức giáo dục ít truyền thống hơn mà chúng là mở và linh hoạt và cũng cung cấp các cơ hội ngang bằng. Điều này ngụ ý việc coi trọng các chứng chỉ và bằng cấp mở, với sự hiểu biết rằng học tập mở và giáo dục linh hoạt là không khác với giáo dục chính quy về khía cạnh kết quả học tập, chỉ khác ở định dạng, các phương pháp cung cấp và đánh giá, khung thời gian và động lực của người học.

Các tuyên bố để tự đánh giá

Truy cập

Mở rộng tham gia trong giáo dục

Việc mở ra quyền truy cập tới giáo dục là về việc loại bỏ hoặc hạ thấp các rào cản về kinh tế, kỹ thuật, địa lý và thể chế có thể cản trở lối vào dẫn tới kiến thức.

 • Các học giả thúc đẩy quyền truy cập và khả năng tiếp cận trong giáo dục sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để chia sẻ các khóa học và tài nguyên giáo dục mở (OER) của họ dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

 • Người học có thể cải thiện năng lực kỹ thuật số, sự tháo vát và kiên trì của họ thông qua các cơ hội học tập mở. Các cá nhân với các nhu cầu học tập cụ thể hoặc người khuyết tật sẽ có các tư liệu giáo dục được tùy chỉnh và các cơ hội để học tập.

 • Các cơ sở thúc đẩy quyền truy cập tới và khả năng tiếp cận trong giáo dục hưởng lợi từ các đối tượng rộng lớn hơn, còn được biết như những người học mở (Open Learners).

 • Xã hội hưởng lợi từ việc gia tăng các cơ hội học tập, bất kể vị trí, tuổi tác, giới tính, chủng tộc hoặc tình trạng thể chất và xã hội của họ. Các thực hành giáo dục mở thúc đẩy quyền truy cập lớn hơn tới nội dung giáo dục và các khóa học cho tất cả mọi người.

Tôi có thể làm gì để thúc đẩy quyền truy cập tới các cơ hội giáo dục?

BẠN CÓ THỂ ...

 • làm cho nội dung bạn sản xuất sẵn sàng như OER, và phân phối nó ở các định dạng kỹ thuật số sao cho bất kỳ ai có truy cập Internet cũng có thể sử dụng nó. Các cá nhân với các nhu cầu học tập cụ thể hoặc người khuyết tật sẽ có các tư liệu giáo dục được tùy chỉnh và các cơ hội để học tập.

 • làm cho nội dung truy cập được tới hồ sơ đa dạng những người học, bằng việc thực hiện các biện pháp hướng đến khả năng tiếp cận cho những người học khuyết tật, hoặc thiếu các ngôn ngữ. Ví dụ, bạn có thể ghi âm các văn bản và làm cho các website truy cập được cho những người khiếm thị.

 • tạo ra các khóa học theo module và làm cho chúng sẵn sàng như OER. Thúc đẩy quyền truy cập và khả năng tiếp cận ở cơ sở của bạn, để tiếp cận những người học mở. Bằng cách đó bạn có thể nghĩ cùng với cơ sở của mình về lộ trình học tập có khả năng có thể dẫn tới người học có đăng ký không chính quy nhằm đạt được bằng cấp đầy đủ thông qua việc học tập mở.

 • khuyến khích cơ sở của bạn có hạ tầng đầy đủ để cung cấp OER, các khóa học trực tuyến mở đại chúng (MOOC) và các khóa học miễn phí và mở trên trực tuyến cho thế giới.

-----------------------------------------------------------------------

Trích từ tài liệu: Inamorato dos Santos, A. Hướng dẫn thực hành về Giáo dục Mở cho các học giả: Hiện đại hóa giáo dục đại học thông qua các thực hành giáo dục mở (dựa trên Khung OpenEdu), EUR 29672 EN, Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-00194-2, doi:10.2760/55923, JRC115663. Giấy phép: Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Bản gốc tiếng Anh của tài liệu có tại: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115663.

-----------------------------------------------------------------------

Xem thêm:

Inamorato dos Santos, A., Punie, Y., Castaño-Muñoz, J. (2016) Mở giáo dục ra: Khung trợ giúp cho các cơ sở giáo dục đại học. Báo cáo Khoa học về chính sách của JRC, EUR 27938 EN; doi:10.2791/293408.

-----------------------------------------------------------------------

Về bài trước ………. Bài tiếp theo ………. Về mục lục.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập28
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm26
 • Hôm nay5,064
 • Tháng hiện tại118,659
 • Tổng lượt truy cập6,052,046
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây