Hướng dẫn thực hành về Giáo dục Mở cho các học giả: Hiện đại hóa giáo dục đại học thông qua các thực hành Giáo dục Mở (dựa trên Khung OpenEdu)

Chủ nhật - 07/07/2024 18:53
Hướng dẫn thực hành về Giáo dục Mở cho các học giả: Hiện đại hóa giáo dục đại học thông qua các thực hành Giáo dục Mở (dựa trên Khung OpenEdu)

Inamorato dos Santos, A. Hướng dẫn thực hành về Giáo dục Mở cho các học giả: Hiện đại hóa giáo dục đại học thông qua các thực hành giáo dục mở (dựa trên Khung OpenEdu), EUR 29672 EN, Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-00194-2, doi:10.2760/55923, JRC115663. Giấy phép CC BY 4.0.

Theo: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115663

Xem mục lục của tài liệu ở cuối của bài này

------------------------------------------------------------

Ấn phẩm này là báo cáo kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu Chung - JRC (Joint Research Centre), một đơn vị dịch vụ khoa học và kiến thức của Ủy ban châu Âu. Nó nhằm cung cấp hỗ trợ khoa học dựa vào bằng chứng cho quy trình hoạch định chính sách của châu Âu. Kết quả khoa học được trình bày không ngụ ý quan điểm chính sách của Ủy ban châu Âu. Ủy ban cũng như bất kỳ người nào hành động nhân danh Ủy ban đều không chịu trách nhiệm về việc sử dụng ấn phẩm này.

Thông tin liên hệ

Tên: Andreia Inamorato dos Santos / Yves Punie

Email: andreia-inamorato-dos.santos@ec.europa.eu / yves.punie@ec.europa.eu

EU Science Hub

https://ec.europa.eu/jrc

JRC115663

EUR 29672 EN

PDF.....ISBN 978-92-76-00194-2.....ISSN 1831-9424.....doi:10.2760/55923

Luxembourg: Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu, 2019

© European Union

Chính sách sử dụng lại của Ủy ban châu Âu được thực hiện bằng Quyết định của Ủy ban số 2011/833/EU ngày 12/12/2011 về sử dụng lại các tài liệu của Ủy ban (OJ L 330, 14.12.2011, tr. 39). Ngoại trừ lưu ý khác, việc sử dụng lại tài liệu này là được phép theo giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Điều này có nghĩa là sử dụng lại là được phép miễn là có thừa nhận ghi công phù hợp và bất kỳ thay đổi nào được thực hiện cũng được chỉ ra.

The reuse policy of the European Commission is implemented by the Commission Decision 2011/833/EU of 12 December 2011 on the reuse of Commission documents (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39). Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes made are indicated.

Để có thêm thông tin và khuyến nghị, xem https://ec.europa.eu/jrc/en/open-education/legal-notice

Liên minh châu Âu không sở hữu bản quyền đối với các tác phẩm của các bên thứ 3, việc sử dụng lại chúng có thể phải tuân theo các điều kiện cấp phép khác và theo đó bạn có thể phải có thêm các quyền bổ sung rõ ràng. Chúng bao gồm tất cả các hình ảnh trong ấn phẩm này, được truy xuất từ Shutterstock.com.

Ngoại trừ những nơi được lưu ý khác, tất cả nội dung là của @European Union, 2019

Trích dẫn báo cáo này như thế nào

Inamorato dos Santos, A. Hướng dẫn thực hành về Giáo dục Mở cho các học giả: Hiện đại hóa giáo dục đại học thông qua các thực hành giáo dục mở (dựa trên Khung OpenEdu), EUR 29672 EN, Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-00194-2, doi:10.2760/55923, JRC115663

Tiêu đề

Hướng dẫn thực hành về Giáo dục Mở cho các học giả: Hiện đại hóa giáo dục đại học thông qua các thực hành giáo dục mở

Tóm tắt

Hướng dẫn này dành cho các học giả của các cơ sở giáo dục đại học, với mục tiêu giúp cho họ hướng tới việc sử dụng các thực hành giáo dục mở - OEP (Open Education Practice) để mở rộng sự tham gia vào giáo dục. Hướng dẫn này có ý nghĩa để cung cấp sự hiểu biết của từng trong số 10 khía cạnh của giáo dục mở dựa trên Khung OpenEdu (JRC, 2016), và để chỉ ra cách các học giả có thể bắt đầu sử dụng OEP để thúc đẩy sự hòa nhập và đổi mới như những giá trị quan trọng, bắt đầu từ các hoạt động hàng ngày của họ như giảng dạy, sáng tạo kiến thức và nghiên cứu.

Lời nói đầu

Nghiên cứu này trình bày hướng dẫn thực hành để triển khai các thực hành giáo dục mở trong khu vực giáo dục đại học. Nó nhằm truyền cảm hứng cho các giảng viên, nhà nghiên cứu và nhân viên quản lý các trường đại học để thiết kế và triển khai các hành động có thể gắn với tiềm năng các công nghệ kỹ thuật số và các thực hành giáo dục mở - OEP (Open Education Practice) để mở rộng sự tham gia trong giáo dục; để khuyến khích đổi mới trong giáo dục và đào tạo; cải thiện quyền truy cập tới học tập suốt đời; và truyền đạt các kỹ năng và năng lực mới (kỹ thuật số) cần thiết cho việc làm, phát triển cá nhân và hòa nhập xã hội.

Báo cáo này, Hướng dẫn thực hành về Giáo dục Mở cho các học giả: Hiện đại hóa giáo dục đại học thông qua các thực hành giáo dục mở (dựa trên Khung OpenEdu), là đóng góp để xây dựng kho kiến thức của JRC về Giáo dục Mở, được phát triển chủ yếu nhân danh Ban Tổng Giám đốc về Giáo dục, Thanh niên, Thể thao và Văn hóa (DG EAC) của Ủy ban châu Âu. Nó có kết nối tới các nghiên cứu được xuất bản trước đó như khung OpenEdu và các báo cáo có liên quan có thể thấy tại địa chỉ: https://ec.europa.eu/jrc/en/open-education.

JRC đã triển khai nghiên cứu về Học tập và Kỹ năng cho Kỷ nguyên Số từ 2005. Nó nhằm cung cấp hỗ trợ chính sách dựa vào bằng chứng cho Ủy ban châu Âu và các quốc gia thành viên của nó về cách để khai thác tiềm năng các công nghệ kỹ thuật số và khuyến khích đổi mới trong các thực hành giáo dục và đào tạo; cải thiện quyền truy cập tới việc học tập suốt đời; và truyền đạt các kỹ năng và năng lực mới (kỹ thuật số) cần thiết cho việc làm, phát triển cá nhân và hòa nhập xã hội. Hơn 20 nghiên cứu lớn đã được thực hiện về những vấn đề này và cho ra đời hơn 120 ấn phẩm khác nhau.

Công việc gần đây về xây dựng năng lực cho chuyển đổi số của giáo dục và học tập, và cho việc thay đổi các yêu cầu về các kỹ năng và năng lực, đã tập trung vào phát triển các khung năng lực số cho công dân (DigComp), cho các nhà giáo dục (DigCompEdu), các tổ chức giáo dục (DigCompOrg) và người tiêu dùng (DigCompConsumers). Một khung để mở ra các cơ sở giáo dục đại học (OpenEdu) cũng đã được xuất bản năm 2016, cùng với khung năng lực cho khởi nghiệp (EntreComp). Một số khung đó đi kèm với các công cụ (tự) đánh giá. Nghiên cứu bổ sung đã được triển khai về Phân tích Học tập, các MOOC (MOOCKnowledge, MOOCs4inclusion), tư duy Tính toán (Computhink) và các chính sách để tích hợp và đổi mới sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong giáo dục (DigEduPol). Chúng tôi cũng đã xuất bản báo cáo Blockchain trong giáo dục trong năm 2017.

Thông tin thêm về tất cả các nghiên cứu của chúng tôi có thể thấy trên hub Khoa học của JRC: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills.

Yves Punie

Phó phòng

Đơn vi thuộc DG JRC về Vốn Nhân lực và Việc làm

Ủy ban châu Âu

Thừa nhận

Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các chuyên gia đã tham gia vào thiết kế và thẩm định Khung OpenEdu (2016), và các chuyên gia đã cung cấp đầu vào cho các hướng dẫn đó (2018-2019), ấy là: Agnes Kukulska-Hume, Cable Green, Carina Bossu, Christian Stracke, Ebba Ossiannilsson, Fabio Nascimbeni, Gabi Witthaus, Ilona Buchem, Jim Devine, Josep Duart, Marcelo Maina, Martin Ebner, Neil Butcher, Robert Schuwer. Cũng đặc biệt cảm ơn các đồng nghiệp của Ủy ban châu Âu đã hỗ trợ cho tác phẩm này: Georgi Dimitrov (DG EAC), Anusca Ferrari (DG EAC), Sumathi Subramaniam (DG EAC), Konstantin Scheller (SRSS, former DG EAC), Deirdre Hodson (DG EAC), Ioannis Maghiros (JRC) và Yves Punie (JRC).

MỤC LỤC

Về hướng dẫn thực hành Giáo dục Mở cho các học giả: Hiện đại hóa giáo dục đại học thông qua các thực hành giáo dục mở (dựa trên Khung OpenEdu)

 1. Giáo dục Mở: Truy cập – Access

 2. Giáo dục Mở: Nội dung – Content

 3. Giáo dục Mở: Sư phạm – Pedagogy

 4. Giáo dục Mở: Công nhận – Recognition

 5. Giáo dục Mở: Cộng tác – Collaboration

 6. Giáo dục Mở: Nghiên cứu - Research

 7. Giáo dục Mở: Chiến lược – Strategy

 8. Giáo dục Mở: Công nghệ - Technology

-----------------------------------------------------------------------

Xem thêm:

Inamorato dos Santos, A., Punie, Y., Castaño-Muñoz, J. (2016) Mở giáo dục ra: Khung trợ giúp cho các cơ sở giáo dục đại học. Báo cáo Khoa học về chính sách của JRC, EUR 27938 EN; doi:10.2791/293408.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập25
 • Máy chủ tìm kiếm9
 • Khách viếng thăm16
 • Hôm nay5,064
 • Tháng hiện tại118,163
 • Tổng lượt truy cập6,051,550
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây