Bài 3 - Dữ liệu Mở: tác nhân thay đổi

Chủ nhật - 08/03/2020 19:43
Bài 3 - Dữ liệu Mở: tác nhân thay đổi
 

Dữ liệu Mở: tác nhân thay đổi

Hầu hết các sáng kiến thành công về dữ liệu mở chia sẻ các đặc tính tương tự nhau. Hiểu được các tiếp cận thành công có thể giúp mở khóa giá trị của dữ liệu mở.
Trong bài này chúng ta sẽ khai thác những điều sau:
 • Dữ liệu mở như là tác nhân thay đổi
 • Lãnh đạo và sự cam kết
 • Cung và cầu
 • Thay đổi văn hóa vì các thị trường mới
 

Tham gia trong các sáng kiến dữ liệu mở - trong 2 phút

Nhà quản lý Liz Carolan về Phát triển Quốc tế của ODI chia sẻ 5 đặc tính của các sáng kiến dữ liệu mở thành công.
 
Dữ liệu mở: tác nhân của thay đổi.
Triển khai một sáng kiến dữ liệu mở thường liên quan tới thay đổi văn hóa và thể chế.
Việc mở dữ liệu đi vượt xa việc đặt dữ liệu lên website theo một giấy phép mở. Việc áp dụng công nghệ là phần dễ dàng - việc mang lại sự thay đổi văn hóa có thể khó hơn nhiều.

Lãnh đạo và cam kết

Lãnh đạo và cam kết tích cực tham gia giúp thúc đẩy các sáng kiến dữ liệu mở thành công và mang lại sự thay đổi tích cực.

Lãnh đạo tích cực

 
Khi một chương trình dữ liệu mở được khởi xướng, là phổ biến cho những ai dẫn dắt nó gặp phải vài phản kháng từ bên trong các tổ chức của họ.
Hỗ trợ tích cực từ các nhân vật cấp cao có thể giúp khuyến khích gắn vào thể chế đó.

Tích cực cam kết tham gia

 
 
Cam kết tham gia với xã hội dân sự, doanh nghiệp và chính phủ là các khía cạnh chính của bất kỳ sáng kiến dữ liệu mở nào.
Các sáng kiến thành công có xu hướng bắt đầu bằng đối thoại mở giữa các nhà xuất bản và những người tiêu dùng dữ liệu mở.
Đối thoại đó là quan trọng cho cả 2 bên để hiểu cung về dữ liệu và các cơ hội để rút ra các lợi ích của nó.

Tìm không gian để đổi mới sáng tạo

 
Lãnh đạo mạnh và cam kết tích cực với các bên tham gia đóng góp chủ chốt là chìa khóa cho bất kỳ sáng kiến thành công nào.
Lãnh đạo tích cực đưa ra sự ‘đẩy’ từ tổ chức, đối thoại tích cực tạo sự ‘kéo’ từ những người sử dụng dữ liệu.
Lãnh đạo và đối thoại về dữ liệu mở mở khóa các cơ hội đổi mới sáng tạo bằng việc kết nối các vấn đề với các giải pháp tiềm năng.

Cung và cầu

Khi xem xét một sáng kiến dữ liệu mở, hãy cân nhắc những điều sau:

Tiếp cận của bạn

Nhiều nhà xuất bản dữ liệu mở đã lấy tiếp cận xây dựng cổng, xuất bản dữ liệu họ có, và hy vọng nó là những gì người tiêu dùng muốn hoặc cần.
Khi năng lực dữ liệu mở phát triển, mọi người bắt đầu nghĩ trước hết về các nhu cầu của những người tiêu dùng dữ liệu và định hình các sáng kiến của họ một cách tương ứng.
Tiếp cận theo các giai đoạn giúp đảm bảo rằng tổ chức có thể biết đi trước khi biết chạy, và các kho lưu trữ thay đổi theo các bước nhỏ, thấy được, thay vì thiết lập các mục tiêu đầy tham vọng khó đáp ứng được.
Ai muốn dữ liệu của bạn?
Có điểm nhỏ trong xuất bản dữ liệu mở nếu không có ai được chuẩn bị hoặc có động lực để tạo ra giá trị từ nó.
Thường tốt nhất là tập trung vào nhu cầu hiện đang có.
Hãy sử dụng các đối thoại của người tiêu dùng đang có, các khảo sát ý kiến hoặc ‘vox pops’ để xem nhu càu là ở đâu, và đi theo nó.
Hãy nghĩ về các vấn đề đang tồn tại rồi và dữ liệu của bạn có liên quan thế nào với chúng. Hãy chào dữ liệu của bạn như là công cụ để giúp xây dựng các giải pháp.
Ai sẽ sử dụng và hỗ trợ dữ liệu của bạn?
Sáng kiến dữ liệu mở thành công có cộng đồng tham gia tích cực sử dụng các dữ liệu đó, truy cập tới các tài nguyên hỗ trợ chúng.
Cộng đồng mạnh những người sử dụng dữ liệu mở có ý thức về quyền sở hữu đối với các dữ liệu đó. Quyền sở hữu này nên bao trùm cả các dữ liệu đó và các kết quả đầu ra được sinh ra từ nó.
Là quan trọng đối với các nhà xuất bản và người tiêu dùng để hiểu đầy đủ các quan điểm của nhau.
Ví dụ tốt về cộng đồng dữ liệu mở mạnh là dự án Bản đồ Đường Mở (Open Street Map).

Thay đổi văn hóa vì các thị trường mới

Việc áp dụng công nghệ là phần dễ dàng. Việc triển khai thay đổi văn hóa có thể khó hơn nhiều.
Nhận diện các thị trường mới
 
 
Thị trường truyền thống cho dữ liệu mở, nơi các chính phủ xuất bản dữ liệu cho những người khác để sử dụng, đã thay đổi.
Các chính phủ, doanh nghiệp và xã hội bây giờ tất cả đều là các nhà cung cấp và người tiêu dùng dữ liệu mở.

Thay đổi văn hóa

 
Việc áp dụng dữ liệu mở thường sẽ đòi hỏi sự thay đổi theo cách một cơ sở hoạt động.
Các sáng kiến do con người dẫn dắt cần bỏ thời gian ra để phát triển tầm nhìn được chia sẻ, vượt qua các rào cản và xây dựng các liên minh để thay đổi.
Những người tiêu dùng nên được trang bị để tham gia với dữ liệu mở như là phần cốt lõi của hạ tầng dữ liệu của họ.

Lập kế hoạch để thay đổi

 
Các cách thức xử lý và lập kế hoạch để thay đổi văn hóa đang trở nên rõ ràng hơn.
Các chính phủ, các tổ chức và các cá nhân nên có tự do truy cập tới giáo dục. các công cụ và hướng dẫn chính để giúp lập kế hoạch cho tương lai.
Các sáng kiến thí điểm và thực hành đóng vai trò quan trọng trong hiểu biết tác động của dữ liệu mở và quy trình thay đổi đó. Có các công cụ và hướng dẫn để giúp bạn đánh giá và lập kế hoạch để thay đổi, như Dữ liệu Mở của ODI.

 
Bạn sẵn sàng để thay đổi văn hóa chưa?
Có 4 đặc bính chính của các sáng kiến dữ liệu mở thành công. Bạn có thể nhắc lại chúng?

Lãnh đạo và cam kết

Hai yếu tố của mối quan hệ quan trọng cần thiết cho sáng kiến dữ liệu mở thành công là gì?
 • Trí tuệ cảm xúc và sự kiên nhẫn
 • Lãnh đạo mạnh và cam kết tham gia tích cực
 • Thân thiện và đồng cảm
 
Đáp án đúng!
Lãnh đạo mạnh và chính phủ tích cực với các bên tham gia đóng góp chính là quan trọng cho một sáng kiến thành công.
Bạn chắc chắn chứ?
Lãnh đạo mạnh và chính phủ tích cực với các bên tham gia đóng góp chính là quan trọng cho một sáng kiến thành công.

Cung và cầu

Tiếp cận đương thời nào bạn nên nắm lấy khi lập kế hoạch cho sáng kiến dữ liệu mở?
 • Xuất bản dữ liệu và hy vọng mọi người sử dụng nó
 • Nghĩ về các nhu cầu của tôi
 • Nắm lấy quan điểm của người tiêu dùng
 
Đáp án đúng!
Với sự trưởng thành trong cộng đồng dữ liệu mở, nhiều người bây giờ nắm lấy quan điểm của người tiêu dùng và làm rõ những lợi ích họ có thể có được từ dữ liệu.
Bạn chắc chắn chứ?
Với sự trưởng thành trong cộng đồng dữ liệu mở, nhiều người bây giờ nắm lấy quan điểm của người tiêu dùng và làm rõ những lợi ích họ có thể có được từ dữ liệu.

Thay đổi văn hóa vì các thị trường mới

Những người dẫn dắt các sáng kiến dữ liệu mở cần bỏ thời gian nhiều nhất ...
 • nói với các nhà xuất bản dữ liệu khác
 • hiểu biết được các tập hợp dữ liệu của riêng họ
 • vượt qua các rào cản, xây dựng các liên minh và dẫn tới sự thay đổi

 
Đáp án đúng!
Dữ liệu mở thường đòi hỏi thay đổi cách thức một cơ sở hoạt động. Những người dẫn dắt các sáng kiến cần bỏ thời gian vượt qua các rào cản, xây dựng các liên minh và dẫn tới thay đổi.
Bạn chắc chắn chứ?
Dữ liệu mở thường đòi hỏi thay đổi cách thức một cơ sở hoạt động. Những người dẫn dắt các sáng kiến cần bỏ thời gian vượt qua các rào cản, xây dựng các liên minh và dẫn tới thay đổi.

Lập kế hoạch để thay đổi

Các chính phủ, tổ chức và cá nhân nên có truy cập tự do tới...
 • giáo dục, các công cụ, và các hướng dẫn chính
 • dữ liệu mở của mọi người
 • dữ liệu lớn

 
Đáp án đúng!
Các chính phủ, các tổ chức và cá nhân nên có truy cập tự do tới giáo dục, các công cụ và các hướng dẫn chính giúp lập kế hoạch cho tương lai.
Bạn chắc chắn chứ?
Các chính phủ, các tổ chức và cá nhân nên có truy cập tự do tới giáo dục, các công cụ và các hướng dẫn chính giúp lập kế hoạch cho tương lai.
Dữ liệu mở: tác nhân thay đổi
Việc triển khai sáng kiến dữ liệu mở thường liên quan tới thay đổi văn hóa và thể chế.
Việc tham gia với xã hội dân sự, các doanh nghiệp và các chính phủ là phần quan trọng của quy trình.
Khi cộng đồng dữ liệu mở trưởng thành, nhiều sáng kiến đang tính tới các nhu cầu của người sử dụng sớm trong việc lập kế hoạch cho các hoạt động của họ.
Dữ liệu mở đòi hỏi chúng ta nghĩ khác về cách thị trường cho dữ liệu hoạt động.
Trong bài sau, chúng ta sẽ xem xét việc đơn giản hóa các giấy phép dữ liệu mở.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay9,309
 • Tháng hiện tại152,023
 • Tổng lượt truy cập5,862,972
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây