Các bên tham gia đóng góp sử dụng DigComp

Thứ tư - 26/05/2021 19:09
Các bên tham gia đóng góp sử dụng DigComp
Các ví dụ được thu thập cho Hướng dẫn này chỉ ra rằng DigComp đang được các chủng loại các bên tham gia đóng góp chính sau đây sử dụng:
Những người làm chính sách là các bộ của quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế (như, Ủy ban châu Âu, Liên hiệp quốc) và các cơ quan, viện và các thực thể tương tự có liên quan tới nghiên cứu và hỗ trợ của họ. Họ phát triển các sáng kiến năng lực số trong các lĩnh vực chính sách khác nhau: giáo dục và đào tạo, tuyển dụng việc làm, phát triển kinh tế, hành chính công, và chương trình nghị sự số. Trong trường hợp của giáo dục và đào tạo, họ tiến hành các hành động phát triển số ở tất cả các mức và họ nhằm vào quan điểm học tập suốt đời trong giáo dục người lớn.
Các cơ sở giáo dục và đào tạo phát triển các sáng kiến năng lực số hoạt động độc lập, trong các mạng quốc gia (cả trong mối liên quan tới các cơ sở nghề nghiệp và của chính phủ) hoặc trong các dự án của châu Âu với các dạng các đối tác khác nhau. Họ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và khác, nhưng với các chức năng nghiên cứu và hỗ trợ. Vài ví dụ được các trường học triển khai, thường trong ngữ cảnh các dự án của châu Âu.
Bên thứ 3 và doanh nghiệp là các quỹ, các hiệp hội và các tổ chức phi lợi nhận khác mà quản lý các hoạt động và chào các dịch vụ trong giáo dục và đào tạo không chính quy, bao gồm các trung tâm năng lực số chuyên nghiệp (như, Tất cả là Số - All Digital – AllDigital.org).
Các tổ chức không vì lợi nhuận nhằm vào những người sử dụng đích khác nhau như: thanh thiếu niên để cải thiện khả năng tuyển dụng việc làm của họ, trẻ em trong giáo dục (không chính quy) có triển vọng và những người cao tuổi, những người thất nghiệp và người lớn nói chung trong việc học tập suốt đời và hòa nhập. DigComp cũng đang được sử dụng để phát triển năng lực số cho các nhân viên các công ty và các tổ chức công đối mặt với các thách thức của chuyển đổi số.

1 Những người làm chính sách
Các bộ giáo dục và đào tạo và các cơ quan có liên quan khác ở mức quốc gia và khu vực là những người áp dụng DigComp. Những người làm chính sách cũng phát triển các năng lực số về tuyển dụng việc làm, phát triển kinh tế, hành chính công, xã hội thông tin và chương trình nghị sự số. Kinh nghiệm chính sách của châu Âu bao gồm DESI, ESCO, Europass, DigCompConsumers, và Digital Skills (Các kỹ năng số) và Jobs Coalition (Liên minh việc làm).
T13. Các bên tham gia đóng góp - Người làm chính sách/ các hạng mục liên quan

Hiện hành sự phát triển năng lực số của các giảng viên (cũng như các nhà quản lý và các nhân viên khác), thường được ưu tiên như là điều kiện tiên quyết để lan tỏa giáo dục được kỹ thuật số cải thiện rộng rãi hơn và để phát triển năng lực số cho những người học (T15), bằng việc nhúng năng lực số vào chương trình giảng dạy các môn ở trường phổ thông (C26).
Đại học Anglia Ruskin đang nhúng năng lực số vào chương trình giảng dạy của giáo dục đại học.
Những người làm chính sách đã sử dụng DigComp để:
 • Nâng cao nhận thức và hiểu biết về năng lực số và các nhu cầu và các mục tiêu có liên quan trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ngoài hầu hết các kinh nghiệm được minh họa trong Hướng dẫn này, một ví dụ khác là Sách Xanh về Sáng Số dựa vào DigComp được Bộ Giáo dục và Việc làm Malta xuất bản tháng 04/2015;
 • Nhằm vào năng lực số của các giảng viên các trường phổ thông (C3, C4, T20) và/hoặc để thiết lập các hành động phát triển năng lực cho các giảng viên, như việc đánh giá năng lực ban đầu của họ (T6, C12), thiết kế và phân phối các cơ hội đào tạo liên tục (T5, C4) và thừa nhận các thành tích học tập của họ (T6). Trên thực tế, kinh nghiệm (C4) xem xét các năng lực số không chỉ của các giảng viên, mà còn của các nhà quản lý và các nhân viên hành chính các trường phổ thông;
 • Giúp các giảng viên thiết kế và phân phối các hoạt động phát triển và/hoặc đánh giá năng lực số của sinh viên (T15), bằng việc nhúng năng lực số vào chương trình giảng dạy các môn học của nhà trường (C26). Đại học Anglia Ruskin đang nhúng năng lực số vào chương trình giảng dạy giáo dục đại học;
 • Rà soát lại các chương trình đào tạo CNTT-TT trong quá khứ và phát triển bản chào mới năng lực số trong giáo dục người lớn (C5);
 • Phát triển đánh giá năng lực số và các nền tảng học tập cho các sinh viên, làm cho chúng thành mở cả cho toàn bộ dân cư (C12).
Những người làm chính sách bên ngoài lĩnh vực giáo dục chính quy đã sử dụng DigComp để:
 • Thúc đẩy và hỗ trợ học tập suốt đời của dân cư nói chung trong lĩnh vực năng lực chủ chốt này và đấu tranh chống các rủi ro bị loại trừ số. Họ đã làm điều này thông qua các chương trình sáng số trong các chương trình nghị sự số của họ, được các mạng của các trung tâm năng lực số không vì lợi nhuận cả của công và tư phân phối (như những người đại diện ở châu Âu từ All Digital, ALL-DIGITAL.ORG ). Trong ngữ cảnh này, DigComp được sử dụng để thiết kế các biện pháp đào tạo cho những người tạo thuận lợi số, các bài kiểm tra đầu vào và các bản chào đào tạo cho các công dân nói chung và đặc biệt những người gặp rủi ro bị loại trừ (C2, C15, C21, C23, T13);
 • Cải thiện khả năng được tuyển dụng làm việc của thanh niên, người thất nghiệp, và thúc đẩy việc nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp của lực lượng lao động và tạo ra các dạng công việc mới. Vì các mục đích đó, DigComp đã được sử dụng để đánh giá các năng lực hiện có, để xác định các yêu cầu năng lực số của các công việc hiện hành và mới và để cung cấp hơn nữa hướng dẫn đào tạo (C2). Các kinh nghiệm chứng thực có liên quan tới DigComp, bằng việc tăng cường giá trị thị trường và thừa nhận năng lực số giành được cũng đóng góp cho các mục tiêu đó (T14, T17).
 • Tạo thuận lợi cho việc nâng cao các kỹ năng của các nhân viên như một phần của hiện đại hóa các yêu cầu các chủng loại năng lực của các nhân viên (C28), để đo đếm mức hiện hành của họ và phát triển các hành động đào tạo (C8, C27). Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc về Dịch vụ Dân sự của Chính quyền Khu vực Murcia ở Tây Ban Nha đã sử dụng DigComp 2.0 để xác định năng lực số của các nhân viên công: TINYURL.COM/YCBSYWU5

2 Giáo dục và đào tạo
Các nhà cung cấp giáo dục và đào tạo ở tất cả các mức thiết kế và phân phối kinh nghiệm năng lực số cho những người học, các nhân viên, như các cơ sở nghiên cứu và như các nhà cung cấp dịch vụ cho các khách hàng khác.
T14. Các bên tham gia đóng góp - Giáo dục và đào tạo/ các hạng mục liên quan

Các nhà cung cấp giáo dục và đào tạo đã sử dụng DigComp để:
 • Thiết kế các chiến lược năng lực số và/hoặc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ có liên quan (đánh giá năng lực, đào tạo, .v.v.) cho các nhân viên giảng dạy, các nhà nghiên cứu, các sinh viên, hành chính và quản lý trong giáo dục đại học (C1 + T1) và cho hệ thống trường phổ thông rộng lớn hơn. Ví dụ, ở Estonia, theo sau sự giới thiệu năng lực số trong chương trình giảng dạy của trường học năm 2014, Quỹ CNTT vì Giáo dục (HITSA) và các thành viên đại học của nó vào năm 2017 sử dụng DigComp để đánh giá các sinh viên độ tuổi 16-19;
 • Thiết kế các dự án giáo dục có liên quan tới đánh giá năng lực số và/hoặc đào tạo để có khả năng được tuyển dụng làm việc của các sinh viên các trường nghề (C13) và thanh niên nói chung (C16), cho tất cả các công dân theo quan điểm học tập suốt đời (C14), và để phát triển các hồ sơ số cho các nghề mới trong các hoạt động văn hóa (C6).
 • Phát triển phương pháp luận đánh giá dựa vào nhiệm vụ xác thực để hỗ trợ cho các giảng viên trong các trường trung học cơ sở/phổ thông trong đánh giá năng lực số của các học sinh. Trong số các kinh nghiệm có trong Hướng dẫn này, có đối tác dự án vài trường học châu Âu, một viện nghiên cứu, và hiệp hội các Bộ trưởng Giáo dục (C11).

3 Bên thứ 3 và doanh nghiệp
Các quỹ, hiệp hội và các tổ chức không vì lợi nhuận khác thúc đẩy và tạo thuận lợi giành được năng lực số trong dân cư. Trong chuyển đổi số, hầu hết các công ty đối mặt với thách thức chiến lược nâng cấp nhanh cả các kỹ năng CNTT-TT đặc thù và các năng lực số xuyên suốt của lực lượng lao động của họ.
T15. Các bên tham gia đóng góp - Bên thứ 3 và doanh nghiệp / các hạng mục liên quan

Các tác nhân bên thứ ba phát triển các sáng kiến năng lực số cho những người sử dụng đích khác nhau, đặc biệt cho thanh niên thất nghiệp và thanh niên nói chung, để cải thiện khả năng được tuyển dụng làm việc của họ.
Các cái đích khác bao gồm trẻ em theo quan điểm giáo dục (không chính quy).
Họ cũng nhằm vào người lớn tuổi, người thất nghiệp và những người lớn khác theo quan điểm học tập suốt đời và hòa nhập. Họ vì thế hoạt động trong tất cả 3 lĩnh vực phát triển năng lực số.
Các tác nhân của bên thứ 3 đã sử dụng DigComp để:
 • Huấn luyện huấn luyện viên và các nhà giáo dục
Họ sử dụng DigComp để xác định, đánh giá và phát triển năng lực số của các huấn luyện viên và các nhà giáo dục trong các nhân viên của họ (C20), và những người chuyên nghiệp khác như các nhân viên xã hội làm việc chủ yếu với thanh niên bên ngoài ngữ cảnh trường phổ thông (C24) và các công nhân trẻ. Các huấn luyện viên và các nhà giáo dục của doanh nghiệp cũng đã được giúp để cải thiện năng lực số của riêng họ và lan truyền các hành động năng lực số và hỗ trợ số trong các SME (C29);
 • Hỗ trợ khả năng tuyển dụng làm việc của thanh niên
Họ sử dụng DigComp để xác định, đánh giá và chào các cơ hội học tập năng lực số vì khả năng được tuyển dụng làm việc (C10, C20), bao gồm cả tự khởi nghiệp và ‘văn phòng làm việc ảo’ (C19), và giữa các SME;
 • Các cơ hội học tập có dấu hiệu
Họ sử dụng DigComp để đánh giá năng lực số của các công dân theo quan điểm đánh tín hiệu cho các cơ hội học tập (T14, T16, T18) và để thúc đẩy chứng nhận năng lực số (C7, C22).
Các công ty dịch vụ doanh nghiệp tư nhân đã bắt đầu sử dụng DigComp để cung cấp các dịch vụ phát triển năng lực số cả cho các công ty tư nhân và các khách hàng nhà nước, từ các bộ, tới các trường phổ thông địa phương. Có 3 ví dụ trong Hướng dẫn này do một doanh nghiệp kinh tế xã hội quản lý, một nhà cung cấp dịch vụ đào tạo và là một công ty tư vấn doanh nghiệp.
Các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo và kinh doanh đã sử dụng DigComp để:
 • Thiết kế và phân phối các dịch vụ đánh giá và đào tạo năng lực số cho các nhân viên (C27), cho các trường phổ thông và cho các học sinh của họ (C17) và các thực thể khác có quan tâm.
 • Đánh giá năng lực số trong các công ty tư nhân khác theo quan điểm thúc đẩy và hỗ trợ cho các sáng kiến chuyển đổi số (C18).

Thừa nhận:
Dịch và trích dẫn từ: Kluzer S., Pujol Priego L. (2018). DigComp trong Hành động - Lấy cảm hứng, biến nó thành hiện thực (DigComp into Action: GET INSPIRED MAKE IT HAPPEN). S. Carretero, Y. Punie, R. Vuorikari, M. Cabrera, và O’Keefe, W. (Eds.). Báo cáo Khoa học cho Chính sách của JRC, EUR 29115 EN, Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu, Luxembourg, 2018. ISBN 978-92-79-79901-3, doi:10.2760/112945.
Tham chiếu: Khung Năng lực Số cho các Công dân (DigComp).
Xem thêm: Chuyển đổi số/Năng lực số


Xem danh sách đầy đủ các bài đăng trong chuỗi bài về ‘DigComp trong hành động’
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập74
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm73
 • Hôm nay6,135
 • Tháng hiện tại129,126
 • Tổng lượt truy cập6,062,513
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây