Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết nửa đầu năm 2022

Thứ năm - 30/06/2022 19:19
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết nửa đầu năm 2022

A. Tài liệu về các khung năng lực số, khoa học mở - truy cập mở - dữ liệu mở...

 1. Hướng tới cải cách hệ thống đánh giá nghiên cứu - Báo cáo xác định phạm vi’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Ủy ban châu Âu xuất bản tháng 11/2021 (trùng với thời điểm Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO được 193 quốc gia thành viên của nó nhất trí thông qua), với doi 10.2777/707440 và giấy phép mở CC BY 4.0. “Việc cải cách đánh giá nghiên cứu ngày càng được coi như là ưu tiên để đảm bảo chất lượng, hiệu suất và tác động của nghiên cứu.”; bản dịch sang tiếng Việt có 40 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/au0fdqqdscwi8sp/KI0921484ENN.en_Vi-26062022.pdf?dl=0

 1. Giới thiệu lưu ý về các nguyên tắc dữ liệu mở chống tham nhũng của G20’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Nhóm Làm việc Chống tham nhũng - ACWG (Anti-corruption Working Group) của G20 xuất bản năm 2015. Tài liệu đưa ra các nguyên tắc dữ liệu mở và vai trò quan trọng của nó trong việc phòng ngừa và chống tham nhũng; bản dịch sang tiếng Việt có 13 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/rqjxaac3v99sx48/G20-Anti-Corruption-Open-Data-Principles_Vi-25062022.pdf?dl=0

 1. NGƯỜI RÀ SOÁT LẠI MỞ - HƯỚNG DẪN NGƯỜI RÀ SOÁT LẠI’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Foster, A., Hindle, S., Murphy, K. M., Saderi, D. (2021). Người Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5484072 - Copyright 2021 PREreview (CC-BY 4.0). “Hướng dẫn Người rà soát lại là một khung toàn diện, từng bước một được thiết kế để giúp bất kỳ ai đang đi qua quy trình viết rà soát lại một bản thảo, dù là cho một tạp chí hay chỉ để rà soát lại bài báo chưa được rà soát lại ngang hàng (Preprint) tự tổ chức.”; bản dịch sang tiếng Việt có 42 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/q09o4y5id4m8xtm/OpenReviewers_ReviewerGuide_v1_Vi-06062022.pdf?dl=0

 1. NGƯỜI RÀ SOÁT LẠI MỞ - HƯỚNG DẪN PHẢN ÁNH THÀNH KIẾN’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Foster, A., Hindle, S., Murphy, K. M., Saderi, D. (2021). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5484052 - Copyright 2021 PREreview (CC-BY 4.0). Hướng dẫn Phản ánh Thành kiến là công cụ dành cho bất kỳ ai đang rà soát lại một bản thảo nghiên cứu trước hoặc sau khi xuất bản nó; bản dịch sang tiếng Việt có 10 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/42q5afmzuxep07o/OpenReviewers_BiasReflectionGuide_v1_Vi-04062022.pdf?dl=0

 1. NGƯỜI RÀ SOÁT LẠI MỞ - PHIẾU ĐÁNH GIÁ RÀ SOÁT LẠI’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Foster, A., Hindle, S., Murphy, K. M., Saderi, D. (2021). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5484072 - Copyright 2021 PREreview (CC-BY 4.0). Phiếu Đánh giá Rà soát lại (Review Assessment Rubric) là một công cụ dành cho bất kỳ ai đang đánh giá sự rà soát lại một bản thảo nghiên cứu. Người này có thể là một giảng viên đang đào tạo rà soát lại ngang hàng (Peer Review Training), một đồng nghiệp giúp tác giả rà soát lại đó đánh giá bản rà soát lại của họ, hoặc thậm chí tác giả rà soát lại đó bản thân họ tự đánh giá bản rà soát lại của riêng họ. Phiếu đánh giá gồm 10 tuyên bố theo đó người đánh giá được yêu cầu cung cấp điểm số và bình luận bằng văn bản để giúp cải thiện sự rà soát lại đó; bản dịch sang tiếng Việt có 6 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/mr56yffqu3zq0xo/OpenReviewers_ReviewAssessmentRubric_v1_Vi-03062022.pdf?dl=0

 1. Khung Khoa học Mở (OSF)’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Trung tâm Khoa học Mở - COS (Center for Open Science) xuất bản năm 2017, DOI: dx.doi.org/10.5195/jmla.2017.88, giấy phép mở CC BY 4.0 Quốc tế.
  Tài liệu giới thiệu Khung Khoa học Mở (OSF) hỗ
  trợ đa dạng các công cụ và dịch vụ để trợ giúp trong quá trình nghiên cứu. Bản này chủ yếu tập trung vào chức năng cốt lõi của OSF, với các mô tả ngắn gọn của vài công cụ và dịch vụ đang tồn tại; bản dịch sang tiếng Việt có 10 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/udfp57r3cvq8z0f/Open%20Science%20Framework_Vi-14052022.pdf?dl=0

 1. Trả lời cho “Yêu cầu thông tin về Khung Chính sách Liêm chính Khoa học của Phòng Chính sách Khoa học Công nghệ của Nhà Trắng”’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở - ORFG (Open Research Funder Group) (hiện gồm 24 thành viên là các tổ chức cấp vốn nghiên cứu mở ở nước Mỹ), xuất bản đầu năm 2022, trả lời cho “Yêu cầu thông tin về Khung Chính sách Liêm chính Khoa học của Phòng Chính sách Khoa học Công nghệ của Nhà Trắng”. ORFG nắm giữ khối tài sản 250 tỷ USD, với tổng tiền tài trợ thường niên nằm trong dải 12 tỷ USD; bản dịch sang tiếng Việt có 13 trang. Tải về

https://www.dropbox.com/s/9bob10h8gx46f0m/OSTP_SI_RFI_2022_OpenResearchFundersGroup_Vi-20042022.pdf?dl=0

 1. Các nguyên tắc Hong Kong đánh giá các nhà nghiên cứu: Thúc đẩy liêm chính nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do nhánh Sinh vật học của Thư viện Khoa học Công cộng - PLoS (Public Library of Science) xuất bản ngày 16/07/2020. Nó đưa ra 5 nguyên tắc cho Liêm chính Nghiên cứu, dựa vào đó để đánh giá các nhà nghiên cứu trong thăng tiến, nhiệm kỳ và cấp vốn trợ cấp nghiên cứu; bản dịch sang tiếng Việt có 29 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/wqu96e7zgnl58qo/HongKong_Principles_Vi-24042022.pdf?dl=0

 1. Khung Ra quyết định Ẩn danh’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Elaine Mackey, Mark Elliot, Kieron O’Hara, do Viện Dữ liệu Mở - ODI (Open Data Institute) xuất bản năm 2016. Ẩn danh không chỉ là vấn đề của kỹ thuật và công nghệ. Khung Ra quyết định Ẩn danh – ADF (Anonimization Decision - making Framework) có ý định thống nhất các khía cạnh kỹ thuật, pháp lý, xã hội và đạo đức của ẩn danh để cung cấp hướng dẫn toàn diện việc tiến hành ẩn danh trong thực tế; bản dịch sang tiếng Việt có 15 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/tc6jemt79ozr0x8/Mackey-Elliot-and-OHara-Anonymisation-Decision-making-Framework-v1-Oct-2016_Vi-26042022.pdf?dl=0

 1. Tóm tắt các Khái niệm GDPR cho các Dự án Phần mềm Tự do Nguồn Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Quỹ Linux (Linux Foundation) xuất bản ngày 24/05/2018, nó “cung cấp các chi tiết cơ bản về Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung - GDPR (General Data Protection Regulation). Nó có ý định đề cập vài khái niệm mức cao và chủ đề liên quan tới tuân thủ GDPR” cho các dự án phần mềm tự do nguồn mở; bản dịch sang tiếng Việt có 11 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/vxy7fzwgfukl2y5/lf_gdpr_052418_Vi-12042022.pdf?dl=0

 1. Ẩn danh và dữ liệu mở: Giới thiệu việc quản lý rủi ro tái nhận dạng’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Viện Dữ liệu Mở - ODI (Open Data Institute) xuất bản năm 2019 với giấy phép mở Creative Commons Ghi công - Chia sẻ tương tự (CC BY-SA). Tài liệu này bám theo sự triển khai gần đây Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung - GDPR (General Data Protection Regulation) của Liên minh châu Âu vào tháng 5/2018. Đây là một trong những quy định toàn diện nhất làm việc với dữ liệu cá nhân, và đang thay đổi cách các tổ chức thu thập và sử dụng dữ liệu; bản dịch sang tiếng Việt có 24 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/qmc5gbcmdci1et2/%23OPEN%20RDP8%20Anonymisation%20and%20open%20data%20An%20introduction%20to%20managing%20the%20risk%20of%20re-identification_Vi-11042022.pdf?dl=0

 1. Các nguyên tắc Minh bạch và Thực hành Tốt nhất trong Xuất bản Học thuật’ phiên bản 3 năm 2018 - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do 4 tổ chức học thuật: (1) Ủy ban về Đạo đức Xuất bản - COPE (Committee on Publication Ethics); (2) Thư mục Tạp chí Truy cập Mở - DOAJ (Directory of Open Access Journals); (3) Hiệp hội các Nhà xuất bản Học thuật Truy cập Mở - OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association); và (4) Hiệp hội Thế giới các Biên tập viên Y học - WAME (World Association of Medical Editors) cùng xuất bản và đưa ra các nguyên tắc minh bạch và thực hành tốt nhất cho các xuất bản phẩm học thuật và làm rõ rằng các nguyên tắc đó tạo nên cơ sở của các tiêu chí chung nhằm đảm bảo tính bền vững cho các thành viên là các nhà xuất bản các tạp chí của họ. Bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/v1zr4rtsgmwu65f/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishingv3_0_Vi-02042022.pdf?dl=0

 1. Xúc tác cho Truy cập Mở: yêu cầu đối với các nhà xuất bản’ - bản dịch sang tiếng Việt, là bức thư của Liên minh S (cOAlition S) đề ngày 01/03/2022 gửi cho các nhà xuất bản với yêu cầu họ làm cho các chính sách và hợp đồng của họ minh bạch hơn ngay từ đầu quy trình xuất bản với ý định làm cho các tiến trình và các quy trình đệ trình của nhà xuất bản càng rõ ràng và trực tiếp càng tốt đối với các tác giả và để giúp cho các tác giả đáp ứng được các điều kiện của trợ cấp họ đã nhận được. Bản dịch sang tiếng Việt có 3 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/3s92yztowhcgyu3/Letter_to_publishers_web_Vi-01042022.pdf?dl=0

 1. Chương trình của Nhóm các Nhà cấp vốn Truy cập Mở - Cấu trúc và Chương trình giảng dạy’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở (Mỹ) - ORFG (Open Research Funder Group), được cập nhật lần cuối vào ngày 17/02/2022, với giấy phép mở CC BY 4.0 Quốc tế. Tài liệu này là chương trình nhằm vào việc đào tạo cho các nhà cấp vốn nghiên cứu mở các kiến thức cơ bản về truy cập mở để họ có thể xây dựng, xã hội hóa và triển khai một chính sách truy cập mở trong tổ chức của họ. Bản dịch sang tiếng Việt có 14 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/pouviyqr79r7wav/OA%20Cohort%20Curriculum%20-%20clean%20-%20620f0d385e7bc20098b88ec3_Vi-12032022.pdf?dl=0

 1. Giáo dục trong thế giới hậu COVID: Chín ý tưởng cho hành động công’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban Quốc tế về Tương lai của Giáo dục, một đơn vị trực thuộc UNESCO, xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY-SA 3.0 IGO. Tài liệu đưa ra 9 ý tưởng cho hành động công, gồm các ý tưởng như: 6. Các công nghệ tự do không mất tiền và nguồn mở cho các giảng viên và học sinh. Theo đó: “Giáo dục công không thể bị phụ thuộc vào các nền tảng kỹ thuật số được các công ty tư nhân cung cấp”. Bản dịch sang tiếng Việt có 35 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/3mko7h0x20g7q3w/373717eng_Vi-08032022.pdf?dl=0

 1. Kế hoạch Hành động về Truy cập Mở Kim cương’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu kết quả của ‘Hội thảo về Truy cập Mở Kim cươngđược tổ chức trên trực tuyến ngày 02/02/2022, và từ các thành viên Nhóm Làm việc của Science Europe về Khoa học Mở. DOI: 10.5281/zenodo.6282402. Tháng 3/2022. Giấy phép mở CC BY 4.0. Tài liệu đưa ra các khuyến nghị tập trung vào 4 yếu tố trung tâm cho sự phát triển hơn nữa của xuất bản Truy cập Mở Kim cương: (1) hiệu quả; (2) các tiêu chuẩn chất lượng; (3) xây dựng năng lực; và (4) tính bền vững. Bản dịch sang tiếng Việt có 9 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/r536r1jz942zsbo/202203-diamond-oa-action-plan_Vi-06032022.pdf?dl=0

 1. Nghị quyết về phê chuẩn hướng dẫn về truy cập mở tới các xuất bản phẩm và dữ liệu khoa học’ của chính phủ Litva - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Hội đồng Nghiên cứu Litva xuất bản ngày 29/02/2016 để hướng dẫn cho các nhà nghiên cứu và các tổ chức nghiên cứu khoa học ở Litva về Truy cập Mở tới các xuất bản phẩm khoa học và dữ liệu nghiên cứu. Những hướng dẫn rất cụ thể này là tham khảo tốt cho bất kỳ bên liên quan nào tới nghiên cứu khoa học ở Việt Nam để tham khảo theo hướng Khoa học Mở và Truy cập Mở tới các xuất bản phẩm khoa học và dữ liệu nghiên cứu được nhà nước cấp vốn. Bản dịch sang tiếng Việt có 11 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/zyuf6jqrhd1je0p/eng_-atvira-prieiga-_-galutinis_Vi-04032022.pdf?dl=0

 1. Kế hoạch Khoa học Mở Quốc gia’ của Chính phủ Hà Lan - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan xuất bản năm 2017 với giấy phép mở CC BY 4.0. Kế hoạch này liệt kê các tham vọng và cung cấp các chi tiết của các bên có ý định hành động, cũng như các khung thời gian ở đó họ tin tưởng họ có thể hiện thực hóa được các mục tiêu của họ. “Các tham vọng chính gồm: (1) Truy cập mở đầy đủ tới các xuất bản phẩm vào năm 2020. Tiếp tục tiếp cận của Hà Lan cho tất cả các tổ chức nghiên cứu của Hà Lan và các lĩnh vực nghiên cứu trong khi thừa nhận những khác biệt và tương đồng của chúng; (2) Làm cho dữ liệu nghiên cứu phù hợp tối ưu để sử dụng lại. Làm rõ và đồng thuận về những điều kiện tiên quyết để tạo thuận lợi cho sử dụng lại dữ liệu nghiên cứu, bao gồm cung cấp sự hiểu biết và hỗ trợ cần thiết; (3) Thừa nhận và thưởng. Xem xét cách để khoa học mở có thể là một yếu tố của hệ thống đánh giá và thưởng cho các nhà nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu & các đề xuất nghiên cứu.”Bản dịch sang tiếng Việt có 49 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/f0sl1pakplx9ife/nationalplanopenscience_en_Vi-03032022.pdf?dl=0

 1. Tuyên bố về Khoa học và Nghiên cứu Mở (Phần Lan) 2020-2025’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do tổ chức Phối hợp Khoa học Mở ở Phần Lan (Open Science Coordination in Finland) và Liên đoàn các Hiệp hội Học tập Phần Lan (Federation of Finnish Learned Societies) xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY. Tài liệu đưa ra tầm nhìn, sứ mệnh và khẳng định đường lối Khoa học và Nghiên cứu Mở ở Phần Lan trong giai đoạn 2020-2025 dưới cái ô “Chính sách Thông thái Mở” (Policy for Open Scholarship) cho tất cả các bên liên quan tới khoa học và giáo dục ở Phần Lan. Các chính sách đó bao gồm: (1) Chính sách Truy cập Mở tới các xuất bản phẩm học thuật; (2) Chính sách Truy cập Mở tới các dữ liệu và phương pháp nghiên cứu; và (3) Chính sách Giáo dục và Tài nguyên Giáo dục Mở. Bản dịch sang tiếng Việt có 16 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/5n8kjv6ckm2kjzu/declaration2020_0_Vi-01032022.pdf?dl=0

 1. Mở như thế nào? Hướng dẫn chính sách cho các nhà cấp vốn nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Nhóm các nhà cấp vốn cho Nghiên cứu Mở - ORFG (Open Research Funder Group) xuất bản nhằm hỗ trợ cho các nhà cấp vốn nghiên cứu phát triển các chính sách mở. Giấy phép tài liệu CC BY. “Số lượng ngày một gia tăng các tổ chức cam kết chia sẻ mở các kết quả đầu ra nghiên cứu. Hướng dẫn này có ý định giúp cho các nhà cấp vốn nghiên cứu phát triển các chính sách mở để cải thiện các giá trị của tổ chức của họ. Một chính sách toàn diện cần tính tới một số cân nhắc khác nhau, thừa nhận các sắc thái tồn tại trong từng lĩnh vực. Hướng dẫn này lên khung cho các lựa chọn các tổ chức cấp vốn cần cân nhắc, và nhấn mạnh tính liên tục tồn tại giữa chính sách mở đầy đủ và chính sách đóng đầy đủ.” Bản dịch sang tiếng Việt có tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/s/nlrp6maqca2fzez/ORFG%2BFunder%2BPolicy%2BGuide_Vi-W1500_05032022.pdf?dl=0. Bản gốc tiếng Anh có tại địa chỉ: https://static1.squarespace.com/static/5817749f8419c25c3b5b318d/t/5963bdcc414fb59e9c249fa9/1499708906446/ORFG+Funder+Policy+Guide.pdf

 1. Kế hoạch Khoa học Mở lần thứ 2 của Pháp: Phổ cập Khoa học Mở ở Pháp 2021-2024’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo của nước Pháp, xuất bản tháng 7/2021, giấy phép mở CC BY 4.0. Đây là lần thứ hai nước Pháp có chính sách Khoa học Mở. Tài liệu kế hoạch lần này tập trung vào 4 phần chính sau: (1) Phổ cập Truy cập Mở tới các xuất bản phẩm; (2) Cấu trúc, chia sẻ và mở ra dữ liệu nghiên cứu; (3) Mở ra và thúc đẩy mã nguồn do nghiên cứu tạo ra; (4) Biến đổi các thực hành để làm cho Khoa học Mở thành nguyên tắc mặc định. Bản dịch sang tiếng Việt có 43 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/aslqalaih8fdzlb/Second_French_Plan-for-Open-Science_web_Vi-28022022.pdf?dl=0

 1. Kế hoạch Quốc gia về Khoa học Mở’ của chính phủ Pháp - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu về ‘Kế hoạch Quốc gia về Khoa học Mở’ của chính phủ Pháp, xuất bản ngày 04/07/2018 đưa ra các định nghĩa khái niệm, các cam kết của chính phủ, lộ trình và các hành động cụ thể hướng tới Khoa học Mở của chính phủ Pháp. Xuất bản khoa học mở phải trở thành một tiếp cận tiêu chuẩn càng sớm càng tốt. Để dẫn dắt động thái này, các xuất bản phẩm nghiên cứu là kết quả từ các lời kêu gọi cho các dự án được nhà nước cấp vốn phải được phổ biến qua các nền tảng truy cập mở, dù trên các tạp chí hay các cuốn sách hoặc thông qua một kho công cộng mở như HAL.Bản dịch sang tiếng Việt có 18 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/1tdtmbfllgvpwcn/National-Plan-for-Open-Science_A4_20180704_Vi-26022022.pdf?dl=0

 1. Quy định về Dữ liệu Nghiên cứu Mở’ của 4 nhà cấp vốn nghiên cứu của Vương quốc Anh - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của một nhóm 4 nhà cấp vốn nghiên cứu của Vương quốc Anh phát triển và xuất bản ngày 28/07/2016, đưa ra 10 nguyên tắc về Dữ liệu Nghiên cứu Mở. “Vương quốc Anh đang trong quá trình làm cho tất cả các xuất bản phẩm nghiên cứu được người đóng thuế cấp tiền là sẵn sàng ở định dạng truy cập mở”. Bản dịch sang tiếng Việt có 32 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/nn94k57z7yqoib2/UKRI-020920-ConcordatonOpenResearchData_Vi-24022022.pdf?dl=0

 1. SPARC châu Âu: Báo cáo: Phân tích các chính sách Khoa học Mở ở châu Âu, Phiên bản 7’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm châu Âu - SPARC châu Âu (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition Europe) xuất bản tháng 4/2021. Tài liệu trình bày sự rà soát lại được cập nhật các chính sách Dữ liệu Mở và Khoa học Mở ở một loạt các quốc gia châu Âu cho tới tháng 3/2021 dựa vào 11 yếu tố chính sách gồm: (1) phạm vi chính sách, (2) định nghĩa dữ liệu, (3) các chỉ thị, (4) các ngoại lệ, (5)nhắc về FAIR, (6) DMP, (7) trích dẫn dữ liệu, (8) các tuyên bố về tính sẵn sàng của dữ liệu, (9) sử dụng lại, (10) sở hữu trí tuệ (IP) và cấp phép, và (11) chi phí. Bản dịch sang tiếng Việt có 76 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/e8s48e9bwr9n1ei/Open%20Science%20Policies%20in%20Europe%20Review%20v7_Vi-22022022.pdf?dl=0

 1. Báo cáo trường hợp điển hình: Hình dung lại đánh giá sự nghiệp hàn lâm: Câu chuyện đổi mới sáng tạo và thay đổi’ - bản dịch sang tiếng Việt, Là tài liệu đồng sáng tạo của 3 tổ chức: (1) Tuyên ngôn San Francisco về Đánh giá Nghiên cứu - DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment); (2) Hiệp hội Đại học châu Âu - EUA (European University Association); và (3) Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm của châu Âu - SPARC châu Âu (Europe’s Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), mang giấy phép mở CC BY-NC 4.0. Họ thu thập, các trường hợp điển hình độc lập phục vụ như là nguồn cảm hứng cho các cơ sở đang tìm cách cải thiện các thực hành đánh giá sự nghiệp hàn lâm của họ theo hướng loại bỏ việc đánh giá nghiên cứu và các nhà nghiên cứu theo tiếp cận định lượng dựa vào Yếu tố Tác động của Tạp chí - JIF (Journal Impact Factor), và mở rộng việc đánh giá nghiên cứu và các nhà nghiên cứu theo tiếp cận định tính hơn, ví dụ như theo Ma trận Đánh giá Sự nghiệp Khoa học Mở - OS-CAM (Open Science - Career Assessement Matrix), phù hợp với xu thế Khoa học Mở không thể đảo ngược của thế giới ngày nay. Bản dịch sang tiếng Việt có 69 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/0mwualnrdbmbu6x/eua-dora-sparc_case%20study%20report_Vi-14022022.pdf?dl=0

 1. Các thủ thư trong Hành động về Giáo dục Mở: Triển khai Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở của UNESCO’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm châu Âu - SPARC châu Âu (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition of Europe) & Mạng Thủ thư Giáo dục Mở châu Âu – ENOEL (European Network of Open Education Librarians) xuất bản năm 2021. Nó đưa ra các hướng dẫn để triển khai Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở của UNESCO (đã được 193 quốc gia thành viên của nó thông qua ngày 25/11/2019) trong các thư viện giáo dục đại học ở châu Âu trong giai đoạn 2021-2023. Bản dịch sang tiếng Việt có 11 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/rjogzpb166yyo68/ENOEL-Strategic-Plan-2021-2023_Vi-12022022.pdf?dl=0

 1. Báo cáo Giáo dục Mở trong các thư viện giáo dục đại học của châu Âu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm châu Âu - SPARC châu Âu (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition of Aurope) xuất bản tháng 11/2021. Giấy phép CC BY 4.0 Quốc tế. “Mục tiêu của khảo sát này là để khai phá và thu thập thông tin về công việc được các thủ thư hàn lâm thực hiện để triển khai Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở của UNESCO (Bản dịch sang tiếng Việt), được xuất bản tháng 11 năm 2019. Khảo sát này được thiết kế xung quanh 5 lĩnh vực hành động của Khuyến nghị đó.” Bản dịch sang tiếng Việt có 94 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/tx22dcpb0x7s5jw/Open%20Education%20in%20European%20Libraries%20of%20Higher%20Education_2021_Vi-08022022.pdf?dl=0

 1. THE SKIM: Giáo dục Mở trong các Thư viện Giáo dục Đại học châu Âu (Báo cáo năm 2021)’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm châu Âu - SPARC châu Âu (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition of Aurope) tóm tắt các kết quả khảo sát các thư viện trong giáo dục đại học của châu Âu và các vai trò của họ trong Giáo dục Mở - OE (Open Education) và Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources). Tài liệu này được thực hiện trong sự tư vấn với Mạng các Thủ thư Giáo dục Mở châu Âu - ENOEL (European Network of Open Education Librarians). Khung của báo cáo này dựa hoàn toàn vào Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở của UNESCO (bản dịch sang tiếng Việt) đã được 193 quốc gia thành viên thông qua ngày 25/11/2019. bản dịch sang tiếng Việt có 5 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/3vupdy55l0153yi/THE%20SKIM%20Open%20Education%20in%20European%20Libraries%20of%20Higher%20Education%202021%20report_Vi-07022022.pdf?dl=0

 1. SPARC châu Âu: Báo cáo thường niên 2021 của SPARC châu Âu *làm cho mở thành mặc định*’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm châu Âu - SPARC châu Âu (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition of Aurope) xuất bản năm 2021. Tài liệu nói về hàng loạt các hoạt động mà SPARC châu Âu đã tham gia trong năm 2021 với tầm nhìn chiến lược vì một hệ sinh thái Khoa học Mở và Giáo dục Mở công bằng, đa dạng và bền vững hơn với 6 mục tiêu chính. bản dịch sang tiếng Việt có 32 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/dkn1f3v09e47i98/2021-SPARC-Europe-Annual-Report_Vi-06022022.pdf?dl=0

 1. Khung Năng lực Toàn cầu Chương trình giảng dạy cho các Nhà giáo dục Người trưởng thành’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu xuất bản năm 2021, bản quyền chung của 4 cơ quan: (1) DVV International, (2) Viện Giáo dục Người trưởng thành của Đức – Leibniz Centre for Lifelong, (3) Hội đồng Quốc tế về Giáo dục Người trưởng thành & (4) Viện Học tập Suốt đời của UNESCO. Xuất bản phẩm này hỗ trợ chuyên nghiệp hóa việc học tập và giáo dục người trưởng thành bằng việc chỉ định các năng lực cốt lõi như là khung tham chiếu cho trình độ của các nhà giáo dục người trưởng thành... Trong khi có nhiều cách để giảng dạy các nội dung nhất định, các năng lực cốt lõi phải được duy trì như là xương sống của các chương trình đào tạo cho các nhà giáo dục người trưởng thành.” Bản dịch sang tiếng Việt có 99 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/8cde5v7zawig261/377422eng_Vi-28012022.pdf?dl=0

 1. Hướng dẫn Đánh giá trên Trực tuyến cho các Nhà giáo dục’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của tác giả Duan vd Westhuizen, do Khối Thịnh vượng chung về Học tập – COL (Commonwealth of Learning) xuất bản năm 2016 với giấy phép mở CC BY-SA 4.0. Ngày nay, khi nhiều hoạt động giáo dục và đào tạo phải chuyên lên trên trực tuyến, nhu cầu về đánh giá việc học tập trên trực tuyến cũng gia tăng. Việc đánh giá học tập trên trực tuyến có nhiều điểm khác biệt so với nó ở dạng truyền thống trong các lớp học mặt đối mặt.

https://www.dropbox.com/s/9gsc6yvoo4pk7f6/2016_vdWesthuizen_Guidelines-Online-Assessment_Vi-16012021.pdf?dl=0

 1. Hướng dẫn Giáo dục Từ xa trong thời kỳ COVID-19’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Khối Thịnh vượng chung về Học tập - COL (Commonwealth of Learning) xuất bản tháng 5/2020 với các hướng dẫn cho các bên liên quan trong việc học tập từ xa nhằm đối phó với việc đóng cửa các cơ sở giáo dục vì đại dịch COVID-19. Bản dịch sang tiếng Việt có 21 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/leuykkzyc4ad08r/2020_COL_Guidelines_Distance_Ed_COVID19_Vi-06012022.pdf?dl=0


 

B. Hơn 420 đầu sách, tài liệu dịch đã được đưa lên Internet cho tới hết năm 2021 trở về trước ở các đường liên kết:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập24
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm21
 • Hôm nay7,105
 • Tháng hiện tại130,096
 • Tổng lượt truy cập6,063,483
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây