Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết nửa đầu năm 2020

Thứ ba - 30/06/2020 19:42
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết nửa đầu năm 2020

A. Tài liệu về khoa học mở - truy cập mở - dữ liệu mở – OpenGLAM
 1. Liên minh S: Đầu vào cho sự phát triển Khuyến cáo về Khoa học Mở của UNESCO’ - bản dịch sang tiếng Việt, tài liệu với các đề xuất đầu vào cho Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO từ Liên minh S (cOAlition S), một nhóm hiện có 24 nhà cấp vốn nghiên cứu quốc gia, các tổ chức châu Âu và quốc tế và các quỹ từ thiện, đã đưa ra Kế hoạch S (Plan S) tháng 9/2018. Kế hoạch S, có hiệu lực từ 2021, yêu cầu tất cả các xuất bản phẩm học thuật là các kết quả từ nghiên cứu được các trợ cấp nhà nước hoặc tư nhân cấp vốn do các hội đồng nghiên cứu quốc gia, khu vực, và quốc tế và các cơ quan cấp vốn cung cấp, phải được xuất bản trên các tạp chí Truy cập Mở, trên các nền tảng Truy cập Mở, hoặc được làm cho sẵn sàng tức thì thông qua các kho Truy cập Mở mà không có cấm vận. Bản dịch sang tiếng Việt 13 trang. Tải về:
 1. Thông cáo báo chí: ‘Liên minh S công bố các yêu cầu minh bạch về giá thành’ - bản dịch sang tiếng Việt, thông cáo báo chí, theo đó ‘Liên minh S công bố các yêu cầu minh bạch về giá thành’, một bước quan trọng hướng tới việc ‘Biến Truy cập Mở đầy đủ và tức thì thành hiện thực’. Theo các yêu cầu này: “Từ tháng 7/2022 chỉ các nhà xuất bản nào gắn với các khung minh bạch về giá thành của Kế hoạch S (Plan S) vừa được phê chuẩn mới hợp lệ để tiếp cận được các vốn cấp từ các thành viên của Liên minh S (cOAlition S).” Bản dịch sang tiếng Việt 4 trang. Tải về:
 1. Thư của tổ chức CC, IFLA và các tổ chức khác gửi WIPO nhân ngày Sở hữu Trí tuệ 2020 kêu gọi bảo vệ di sản văn hóa khỏi thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra, thư ngỏ của 5 tổ chức gửi cho Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới - WIPO (World Intellectual Property Organization), gồm: (1) Thông tin điện tử cho Hội đồng Quốc tế các Thư viện - EIFL (Electronic Information for Libraries); (2) Hội đồng Quốc tế các Kho lưu trữ – ICA (International Council of Archives); (3) Liên đoàn Quốc tế các Viện bảo tàng – ICOM (International Council of Museums); (4) Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội và cơ sở Thư viện – IFLA (International Federation of Library Associations and institutions); và (5) Hiệp hội các Nhà hoạt động xã hội Mỹ – SAA (Society of American Archivists). Thư yêu cầu WIPO có biện pháp khẩn cấp để bảo vệ di sản văn hóa bằng việc số hóa các bộ sưu tập được lưu giữ trong các phòng trưng bày, thư viện, kho lưu trữ và viện bảo tàng - GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums) trong khi nhiều luật sở hữu trí tuệ hiện hành của các quốc gia không đủ bảo vệ và/hoặc cản trở việc tạo ra các bản sao dạng số và thậm chí các bản sao dạng in .v.v. Bản dịch sang tiếng Việt 78 trang. Tải về:
 1. Chỉ thị (EU) 2019 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 17/04/2019 về bản quyền và các quyền liên quan trong Thị trường Số Duy nhất và các Chỉ thị sửa đổi bổ sung 96/9/EC và 2001/29/EC. Chỉ thị này mở đường cho việc truy cập mở tới các di sản văn hóa - OpenGLAM trên khắp châu Âu trong các phòng trưng bày, thư viện, kho lưu trữ, viện bảo tàng (GLAM), nó đặc biệt nhằm tới các tác phẩm và vấn đề chủ đề khác đã hết thời hạn bảo hộ của luật sở hữu trí tuệ - nằm trong phạm vi công cộng, phi thương mại hoặc do những người sử dụng tải lên. Bản dịch sang tiếng Việt 78 trang. Tải về:
 1. Việc cấp phép mở của các tư liệu đọc cấp tiểu học: Các cân nhắc và khuyến cáo’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Sofia Cozzolino từ Reading within Reach và Cable Green từ Creative Commons viết với sự hỗ trợ của những người Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Tài liệu đã được chuẩn bị cho việc xây dựng bằng chứng và hỗ trợ đổi mới sáng tạo của USAID để cải thiện hỗ trợ đọc ở cấp tiểu học. Tài liệu được xuất bản tháng 10/2019, mang giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế (CC BY 4.0). Bản dịch sang tiếng Việt 65 trang. Tải về:
 1. Tài liệu khái niệm về cấp phép mở cho Bộ Giáo dục ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình’ [của USAID] - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do RTI International chuẩn bị cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ – USAID (United States Agency for International Development) rà soát lại, được xuất bản tháng 11/2018. Tài liệu khái niệm này được nhằm vào các Bộ Giáo dục ở các quốc gia đang phát triển có thu nhập thấp hoặc trung bình với mục đích là để: (a) cung cấp nền tảng xa hơn về lý do cho việc cấp phép mở; (b) giải thích việc cấp phép mở là gì và các giấy phép Creative Commons hoạt động như thế nào; và (c) trả lời những câu hỏi cấp bách nhất của các Bộ về ý nghĩa của việc cấp phép mở. Bản dịch sang tiếng Việt có 43 trang. Tải về:
 1. Cơ sở Chính sách Cấp phép Mở’ [của Mỹ] - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu trên trang của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ - USAID (US. International Development Agency) tại https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/NW2-CCBY-HO4-Open_Licensing_Policy_Rationale.pdf, nói về chính sách cấp phép mở bằng các giấy phép Creative Commons của các Bộ - Ngành trong chính phủ Mỹ, đặc biệt đối với các tài nguyên giáo dục, nghiên cứu và dữ liệu được nhà nước cấp vốn bằng tiền thuế của người dân Mỹ. Bản dịch sang tiếng Việt 4 trang. Tải về:
 1. Cấp phép Mở được làm dễ dàng. Sơ lược về các khái niệm, thách thức, và cơ hội cho các nhà xuất bản châu Phi’ - bản dịch sang tiếng Việt, tài liệu của các tác giả Neil Butcher, Lisbeth Levey, và Kirsty von Gogh, do mạng tài nguyên biết chữ sớm xuất bản tháng 8/2018. Việc cấp phép mở không thay thế bản quyền, mà nó sửa các giấy phép ‘tất cả các quyền được giữ lại’ thành ‘vài quyền được giữ lại’. Bản dịch sang tiếng Việt 33 trang. Tải về:
 1. Làm bằng Creative Commons’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Paul Stacey và Sarah Hinchliff Pearson, do Creative Commons xuất bản năm 2017. Tài liệu đề cập tới việc quản lý các tài nguyên bằng 3 hình thức: (1) Nhà nước; (2) Thị trường; và (3) Cái chung (The Commons); Cùng với nó là những khác biệt giữa những vật hữu hình với các nội dung số - những thứ vô hình.
  Tài liệu cũng đề cập tới các mô hình doanh thu của Cái chung (với thị trường thì gọi là mô hình kinh doanh) thông qua 24 ví dụ điển hình - tất cả các ví dụ đó đều tạo ra các nội dung được
  Làm bằng Creative Commons và tất cả họ đều đang có các mô hình doanh thu để duy trì bền vững, hoặc dựa hoàn toàn vào cộng đồng với những cái chung, hoặc một phần dựa vào cộng đồng, một phần dựa vào nhà nước và thị trường. Bản dịch sang tiếng Việt 260 trang. Tải về:
 1. Các hướng dẫn Đảm bảo Chất lượng cho Tài nguyên Giáo dục Mở: Khung TIPS Phiên bản 2.0’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của tác giả Paul Kawachi, Trung tâm Phương tiện Giáo dục Á châu của Khối Thịnh vượng chung - CEMCA (Commonwealth Educational Media Centre for Asia) xuất bản năm 2013, đề cập tới khung đảm bảo chất lượng cho Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) và đúc kết lại thành khung TIPS 2.0, gói gọn trong 38 tiêu chí, được tùy biến từ khung TIPS 1.0 với chất lượng OER được đánh giá theo 4 dòng tiêu chí: (1) Các quy trình dạy và học (Teaching and Learning Processes); (2) Nội dung thông tin và tư liệu (Information and Material Content); (3) Trình bày sản phẩm và định dạng (Presentation Product and Format); và (4) Kỹ thuật và Công nghệ của Hệ thống (System Technical and Technology). Bản dịch sang tiếng Việt 46 trang. Tải về:
 1. Các hướng dẫn Đảm bảo Chất lượng cho Tài nguyên Giáo dục Mở: Khung TIPS Phiên bản 1.0’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của tác giả Paul Kawachi, Trung tâm Phương tiện Giáo dục Á châu của Khối Thịnh vượng chung - CEMCA (Commonwealth Educational Media Centre for Asia) xuất bản năm 2013, nêu các khung đảm bảo chất lượng cho Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) và đúc kết lại thành khung TIPS 1.0 với chất lượng OER được đánh giá theo 4 dòng tiêu chí: (1) Các quy trình dạy và học (Teaching and Learning Processes); (2) Nội dung thông tin và tư liệu (Information and Material Content); (3) Trình bày sản phẩm và định dạng (Presentation Product and Format); và (4) Kỹ thuật và Công nghệ của Hệ thống (System Technical and Technology). Bản dịch sang tiếng Việt có 36 trang. Tải về:
 1. Nhóm Giáo dục Mở (OEC) công bố những người chiến thắng trong năm 2019 của Giải thưởng Giáo dục Mở vì sự Xuất sắc, Giải thưởng Cá nhân’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu công bố các giải thưởng năm 2019 về Giáo dục Mở vì sự Xuất sắc cho các cá nhân. Nếu bạn có quan tâm tới Giáo dục Mở, thì đây là các tham chiếu tốt cho bạn. Bản dịch sang tiếng Việt có 3 trang. Tải về:
 1. Chương trình Trợ cấp OER Toàn cầu Đầu tiên của UNESCO-UNEVOC’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu công bố Chương trình Trợ cấp OER Toàn cầu lần đầu tiên của của UNESCO-UNEVOC với các mốc thời gian trong năm 2020 và với số tiền lên tới 5.000 USD cho các cơ sở ứng viên được tuyển chọn nhằm ứng dụng và phát triển Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) và Thực hành Giáo dục Mở - OEP (Open Educational Practices) trong lĩnh vực Giáo dục và Huấn luyện Kỹ thuật và Nghề nghiệp - TVET (Technical and Vocational Education and Training). Bản dịch sang tiếng Việt có 6 trang. Tải về:
https://www.dropbox.com/s/fkqyhvxwlz0tzm6/First_UNESCO-UNEVOC_Global_OER_Grant_Programme_Vi-24012020.pdf?dl=0
B. Khoảng 350 đầu sách, tài liệu dịch đã được đưa lên Internet cho tới hết năm 2019 trở về trước ở các đường liên kết:
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập50
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm42
 • Hôm nay3,978
 • Tháng hiện tại143,256
 • Tổng lượt truy cập5,854,205
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây