Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2023

Chủ nhật - 31/12/2023 17:53
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2023

A. Danh sách các tài liệu dịch đã được đăng trên Internet

 1. Hướng dẫn triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO về việc “Mở khoa học ra cho xã hội”‘ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của các tác giả: Wehn, U. và Hepburn, L. (eds) (2022) và là báo cáo cho Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO về một trong bốn trụ cột của nó là Khoa học Công dân & Cộng đồng Thực hành Khoa học Mở, tháng 11/2022, DOI: https://zenodo.org/record/7472827’. Bản dịch sang tiếng Việt có 51 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/c29ktp44gr36kwskzjr62/CS-OS-CoP-guidance-on-opening-science-to-society-via-OS-policy-FINAL_Vi-18122023.pdf?rlkey=04bnvrel3hnuo5it61luuf351&dl=0

 1. Thu hút các tác nhân xã hội vào Khoa học Mở’ - Hướng dẫn trong Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu là một trong các hướng dẫn thuộc Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO được xuất bản năm 2023. Bản dịch sang tiếng Việt có 12 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/4ui4kfwqqiyj0w62zg7rw/386813eng_Vi-13122023.pdf?rlkey=bwk2qvgujk8ongu1ixft3mxzh&dl=0

 1. Hỗ trợ Phần cứng Mở cho Khoa học Mở’ - Hướng dẫn trong Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu hướng dẫn trong Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO, xuất bản năm 2023. Bản dịch sang tiếng Việt có 14 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/5xhmjoryn4edm8358ef9a/386890eng_Vi-12122023.pdf?rlkey=2nn2n1on1q7vpjn0ejt26iskm&dl=0

 1. Báo cáo của ủy ban liên chính phủ về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới trong các hoạt động của nó’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu được chuẩn bị cho Hội nghị Toàn thể lần thứ 42 của UNESCO diễn ra trong các ngày 07-22/11/2023. Bản dịch sang tiếng Việt có 9 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/aylcea41re70tv97g0kyk/387302eng_Vi-11122023.pdf?rlkey=bh6sog9h9fwjmu2a86nj1leka&dl=0

 1. Báo cáo tổng hợp về triển khai Khuyến nghị 2015 của các quốc gia thành viên về bảo vệ và phát huy các viện bảo tàng và bộ sưu tập, sự đa dạng của chúng và vai trò của chúng trong xã hội’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu được chuẩn bị cho Hội nghị Toàn thể lần thứ 42 của UNESCO diễn ra trong các ngày 07-22/11/2023. Bản dịch sang tiếng Việt có 18 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/4f93gmeu4xny2m4v9fmwy/386470eng_Vi-10122023.pdf?rlkey=e0fc3fb81deyfbipo82ipstlx&dl=0

 1. Báo cáo tổng hợp về triển khai khuyến nghị 2015 về bảo tồn và truy cập di sản tư liệu bao gồm ở dạng kỹ thuật số’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của UNESCO được chuẩn bị cho Hội nghị Toàn thể lần thứ 42 của UNESCO diễn ra trong các ngày 07-22/11/2023. Bản dịch sang tiếng Việt có 17 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/t4qgir1vwublyw9on8l6z/386474eng_Vi-09122023.pdf?rlkey=xzti6a3x8qxwfnv1fpslh6wrk&dl=0

 1. Báo cáo của ủy ban liên chính phủ về việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trong các hoạt động của nó’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của UNESCO được chuẩn bị cho Hội nghị Toàn thể lần thứ 42 của UNESCO diễn ra trong các ngày 07-22/11/2023. Bản dịch sang tiếng Việt có 10 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/vm3joekjm5e2x4ultvbe0/386213eng_Vi-08122023.pdf?rlkey=panx96ktiyasvv20l8zkrz9lc&dl=0

 1. Báo cáo tổng hợp về triển khai khuyến nghị năm 2015 về học tập và giáo dục người lớn của các quốc gia thành viên’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là Báo cáo tổng hợp về triển khai Khuyến nghị Tài 2015 của UNESCO về học tập và giáo dục người lớn của các quốc gia thành viên tại Hội nghị Toàn thể lần thứ 42 của UNESCO diễn ra trong các ngày 7-22/11/2023. Báo cáo này dựa vào kết quả khảo sát trên trực tuyến Báo cáo Toàn cầu về Học tập và Giáo dục Người lớn lần thứ 5 (GRALE 5) từ 158 quốc gia thành viên UNESCO. Bản dịch sang tiếng Việt có 14 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/zjzqpm72f5n00y9sc77f3/386869eng_Vi-28112023.pdf?rlkey=3nqrvuizioc08ipok8crmirwo&dl=0

 1. Mẫu template chính sách Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) của cơ sở giáo dục do Khối Thịnh vượng chung về Học tập - COL (Commonwealth of Learning) xuất bản năm 2021- bản dịch sang tiếng Việt. Cơ sở giáo dục của bạn có thể có mong muốn xây dựng một chính sách Tài nguyên Giáo dục Mở cho mình nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Bản dịch sang tiếng Việt ‘Mẫu template chính sách Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) của cơ sở giáo dục do Khối Thịnh vượng chung về Học tập - COL (Commonwealth of Learning) xuất bản năm 2021’ có thể giúp cơ sở giáo dục của bạn làm điều đó dễ dàng hơn. Bản dịch sang tiếng Việt có 11 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/hucfipdbbtwr7mawmrlrn/2021_COL_Institutional-OER-Policy-Template_Vi-07122023.docx?rlkey=rp792hdxc6one9wkuoq2s0qxb&dl=0

 1. Chính sách Tài nguyên Giáo dục Mở Toàn diện Quốc gia iOER’ của Malaysia - bản dịch sang tiếng Việt. “Malaysia mong muốn giải quyết nhiều thách thức đi kèm với kỷ nguyên 4IR (Cách mạng công nghiệp lần thứ tư) và chuyển đổi số thông qua việc trao quyền cho T&L (Dạy & Học - Teaching & Learning) nhằm khuyến khích một hệ sinh thái học tập cộng tác, sáng tạo, linh hoạt và toàn cầu hóa. Ngoài ra, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng giáo dục đại học mang tính toàn diện bất kể khả năng, vị trí địa lý, độ tuổi, giới tính hoặc nền tảng kinh tế xã hội của sinh viên”. Bản dịch sang tiếng Việt có 44 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/zumpa0f4nfimj5pvg926p/20220411092159NATIONAL_iOER_POLICY_08122020_Vi-06122023.pdf?rlkey=mpwa224evfqajeuxq9qr7irgo&dl=0

 1. Báo cáo về triển khai Giáo dục vì Phát triển Bền vững (ESD) cho năm 2030 và Tuyên bố Berlin’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của UNESCO được trình bày tại Hội nghị Toàn thể UNESCO phiên 42, tháng 11/2023. Mục đích của tài liệu là nêu tổng quan về triển khai Khung Giáo dục vì Phát triển Bền vững – ESD cho năm 2030 (Education for Sustainble Development for 2030) và Tuyên bố Berlin (bản dịch sang tiếng Việt). Bản dịch sang tiếng Việt có 11 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/150o2b3hnf4d4jyrnol8d/387344eng_Vi-04122023.pdf?rlkey=650accxtvi9j1h0mvcfy2449e&dl=0

 1. Tuyên bố Berlin về Giáo dục vì Phát triển Bền vững’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tuyên bố của “những người tham gia từ các tổ chức chính phủ, quốc tế, liên chính phủ và phi chính phủ, xã hội dân sự, thanh niên, cộng đồng học thuật, khu vực các doanh nghiệp và tất cả môi trường giảng dạy và học tập, đã tập hợp trên trực tuyến từ 17-19/05/2021 cho Hội nghị Thế giới về Giáo dục vì Phát triển Bền vững (World Conference on Education for Sustainable Development), được tổ chức bởi UNESCO hợp tác với Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức, và với Ủy ban UNESCO của Đức như là đối tác cố vấn, thông qua tuyên bố này.” Bản dịch sang tiếng Việt có 6 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/xh8u4tu9m5kuqlnii30y0/esdfor2030-berlin-declaration-en_Vi-03122023.pdf?rlkey=xstergeuzmhd3ugfj2bq0offy&dl=0

 1. Chiến lược 2022-2029 của UNESCO: Biến đổi Giáo dục và Đào tạo Kỹ thuật và Dạy nghề (TVET) để chuyển đổi thành công và công bằng’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Chiến lược này trình bày tầm nhìn của UNESCO biến đổi TVET để chuyển đổi thành công và công bằng trong giai đoạn 2022- 2029, bằng cách thúc đẩy phát triển kỹ năng để trao quyền, việc làm năng suất và công việc tươm tất, đồng thời tạo điều kiện chuyển đổi sang các nền kinh tế và xã hội kỹ thuật số, xanh và toàn diện hơn”. Bản dịch sang tiếng Việt có 42 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/ydce4r8zmp3df1rikwjqw/383360eng_Vi-02122023.pdf?rlkey=p653zpm9kqi7faircccz8lcmm&dl=0

 1. Báo cáo tổng hợp về triển khai Khuyến nghị 2015 liên quan đến Giáo dục và Đào tạo Kỹ thuật và Dạy nghề (TVET) của các quốc gia thành viên’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là Báo cáo tổng hợp về triển khai Khuyến nghị có liên quan đến Giáo dục và Đào tạo Kỹ thuật và Dạy nghề - TVET (Technical and Vocational Education and Training) của UNESCO năm 2015 từ 87 quốc gia thành viên tại Hội nghị Toàn thể lần thứ 42 của UNESCO diễn ra trong các ngày 7-22/11/2023. Bản dịch sang tiếng Việt có 13 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/jh1ryeq8yv2irj4hoah0t/387355eng_Vi-29112023.pdf?rlkey=nm00gs5v1v3u1hgce7dbyb9z3&dl=0

 1. Chiến lược TVET của UNESCO (2022-2029) - Biến đổi Giáo dục và Đào tạo Kỹ thuật và Dạy nghề (TVET) để chuyển đổi thành công và công bằng: Tài liệu thảo luận’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu thảo luận của UNESCO chuẩn bị cho việc xây dựng Chiến lược TVET của UNESCO giai đoạn 2022-2029, xuất bản năm 2021 với giấy phép mở CC BY-SA IGO 3.0. Bản dịch tiếng Việt có 18 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/9oa2u0r1mqqbh231wqshm/unesco-strategy-for-tvet_2022-2029-discussion-document-en_Vi-30112023.pdf?rlkey=0jeltifvtuzvizcl25tczpc01&dl=0

 1. Sử dụng lại Tài nguyên Giáo dục Mở (OER), cách tiếp cận Mô hình Xử lý’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của các tác giả Robert Schuwer và Marjon Baas xuất bản năm 2023 với giấy phép CC BY 4.0 Quốc tế. Bản dịch sang tiếng Việt có 29 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/vktpb43ozy7jp4ryxsczp/978-3-658-38703-7_7_Vi-24112023.pdf?rlkey=wwzikafckzs38aefov3db321m&dl=0

 1. Sự tiến hóa của các mô hình bền vững cho Tài nguyên Giáo dục Mở: hiểu thấu từ tư liệu và các chuyên gia’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của các tác giả Tlili, A., Nascimbeni, F., Burgos, D., Zhang, X., Huang, R., & Chang, T. W. (2020), với giấy phép Ghi công - Chia sẻ Tương tự 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO) (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/). Bản dịch sang tiếng Việt có 38 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/pe0xtfjl1aiin5uqs8zye/2_2014185631_Vi-23112023.pdf?rlkey=d80ow6volm1feeqnrsqxom680&dl=0

 1. Tài nguyên Giáo dục Mở - Các khái niệm cơ bản, các thách thức, và các mô hình kinh doanh’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của các tác giả Konkol, M., Jager-Ringoir, K. & Zurita-Milla, R. (2021) của Khoa về Khoa học Thông tin Địa lý và Quan sát Trái đất - ITC (Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation), Đại học Twente xuất bản năm 2021. DOI: 10.5281/zenodo.4789124 với giấy phép mở CC BY 4.0 Quốc tế. Bản dịch sang tiếng Việt có 25 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/waoae97qhkyzun35e6w65/open_educational_resources_Vi-21112023.pdf?rlkey=w9ugklj3tnld2btfklf4mb88f&dl=0

 1. Báo cáo tổng hợp về triển khai Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) 2019 của các quốc gia thành viên’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là Báo cáo tổng hợp về triển khai Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở của UNESCO năm 2019 của các quốc gia thành viên tại Hội nghị Toàn thể lần thứ 42 của UNESCO diễn ra trong các ngày 7-22/11/2023. Bản dịch sang tiếng Việt có 14 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/qo67t1wzeh74mlt82b4sl/387398eng_Vi-25112023.pdf?rlkey=xjibumtg0v6vuc4njunuje3gx&dl=0

 1. Hội nghị thượng đỉnh 2023 về Đẩy nhanh áp dụng Khoa học Mở: Tuyên bố khi kết thúc’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của CERN/NASA cùng xuất bản ngày 01/11/2023, giấy phép CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/papslywczmebzib2ytwt2/FINAL-Closing-statement_Vi-20112023.pdf?rlkey=qi55hou89mltuh3a9msqm8o7r&dl=0

 1. Hiểu thấu về sự phát triển trong việc hoạch định chính sách của các cơ sở Giáo dục Mở Châu Âu’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của các tác giả Jon Treadway, Paola Corti, và Vanessa Proudman do SPARC Europe xuất bản tháng 9/2023, với giấy phép mở CC BY 4.0 Quốc tế. Bản dịch sang tiếng Việt có 37 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/qyk3beaj05yxcf15olhto/230928_SPARC-Europe_OE-Policy-Report_Final1_Vi-02112023.pdf?rlkey=crv2i41xpftew5karj66up5ai&dl=0

 1. Hướng tới việc chia sẻ tốt hơn di sản văn hóa - Chương trình làm việc về cải cách bản quyền’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của các tác giả Brigitte Vézina et al. do Creative Commons xuất bản năm 2022 với giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 (CC BY 4.0). Bản dịch sang tiếng Việt có 48 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/klnvjop9lmepv6rtrfl8u/Towards-Better-Sharing-of-Cultural-Heritage-An-Agenda-for-Copyright-Reform_Vi-11112023.pdf?rlkey=4vq22kkndab59k5gwmc8i3meb&dl=0

 1. Hội nghị Thế giới của UNESCO về các Chính sách Văn hóa và Phát triển Bền vững’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của UNESCO xuất bản năm 2022 sau sự kiện MONDIACULT 2022 (28-30/09/2022 tại thành phố Mexico). Bản dịch sang tiếng Việt có 8 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/4cskbhdu4qoh4j3widmcq/MONDIACULT_EN_DRAFT-FINAL-DECLARATION_FINAL_1_Vi-06112023.pdf?rlkey=ggzg6s9r5cdjoyp1ft1j3ak7o&dl=0

 1. Hướng tới Khuyến nghị về Văn hóa Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Creative Commons, xuất bản năm 2023, giấy phép CC BY 4.0 Quốc tế. Bản dịch sang tiếng Việt có 6 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/nfkmhwukwt3dhp3izmtta/Towards-a-Recommendation-on-Open-Culture-2-Pager-16_10_Vi-05112023.pdf?rlkey=24fem6djypp846szzffn40d63&dl=0

 1. Chủ đề: Khuyến nghị liên quan tới bảo tồn, và truy cập tới di sản tư liệu bao gồm ở dạng kỹ thuật số’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là bức thư của Tổng giám đốc UNESCO đề ngày ngày 28/04/2016 gửi tới các nơi liên quan về Khuyến nghị liên quan tới bảo tồn, và truy cập tới di sản tư liệu bao gồm ở dạng kỹ thuật số. Bản dịch sang tiếng Việt có 15 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/ke3mzhtntuzgyzi0rqxcr/244675eng_Vi-24102023.pdf?rlkey=o7bp7g2dvh7u08xig39dee7g2&dl=0

 1. GLAM Mở: Các rào cản đối với Truy cập Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của tác giả Andrea Wallace, được xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY 4.0 Quốc tế. Bản dịch sang tiếng Việt có 23 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/u4vwtrojd5rgb1zas7m9t/22317341-0976-4f37-9788-a1b9b2d344c8_Vi-18102023.pdf?rlkey=hjg9opd4n9cdb4n6twoju6hvz&dl=0

 1. Các rào cản đối với Văn hóa Mở?: Báo cáo của Creative Commons – 22/07/2022’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Creative Commons xuất bản ngày 22/07/2023, giấy phép CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 36 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/ypx78whocy527xtdn5lqb/Final-Barriers-Report_compressed_Vi-07102023.pdf?rlkey=rdgtpgybmq9e0b1m32cac7m4z&dl=0

 1. Hướng dẫn cho người đào tạo Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) V1.1: Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của các tác giả Robert Grégoire và Papa Youga Dieng và nhóm chuyên gia về Tài nguyên Giáo dục Mở của Tổ chức Quốc tế Pháp Ngữ đã tạo ra, UNESCO xuất bản 2016. Bản gốc tiếng Anh có tại: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266161. Bản dịch sang tiếng Việt có 1 trang. Tải về:

https://zenodo.org/record/8337919

 1. Viện Dữ liệu Mở - Kế hoạch năm 2023 của chúng tôi’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Viện Dữ liệu Mở - ODI (Open Data Institute) xuất bản tháng 2/2023. Bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/fsl4wvciifau8qjzkrkkd/The-ODI-our-plan-for-2023_Vi-08082023.pdf?rlkey=qljoknechgouovqpwjvt3tq0f&dl=0

 1. Tóm tắt chiến lược 5 năm 2023-2028’ của Viện Dữ liệu Mở (ODI) - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Viện Dữ liệu Mở, xuất bản tháng 2/2023. Bản dịch sang tiếng Việt có 18 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/scl/fi/5iaibka09k6d9hb6krq53/ODI-Five-Year-Strategy-2023-2028-Summary_Vi-09082023.pdf?rlkey=fhnr9g5qfrvvd9kbn0tgwokdf&dl=0

 1. Các khuyến nghị chính sách để đảm bảo phần mềm nghiên cứu là truy cập mở và sử dụng lại được’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của các tác giả McKiernan et al., do PLOS BIOLOGY xuất bản ngày 21/07/2023 để trả lời cho Bản ghi nhớ của Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng - OSTP (Office of Science and Technology Policy) ngày 25/08/2022 về “Đảm bảo Truy cập Tự do không mất tiền, Tức thì, và Công bằng tới Nghiên cứu được Liên bang Cấp vốn” (bản dịch sang tiếng Việt). Tài liệu mang giấy phép CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 9 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/qgay0maibj10vm8/journal.pbio.3002204_Vi-05082023.pdf?dl=0

 1. Câu trả lời của ORFG về yêu cầu thông tin cho Kế hoạch Truy cập Công khai của NASA’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở - ORFG (Open Research Funder Group) ở nước Mỹ góp ý kiến cho Kế hoạch Truy cập Công khai của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ - NASA (National Aeronautics and Space Administration), xuất bản ngày trên trang web của ORFG ngày 27/07/2023. Bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/x4elwfo2agez9nf/ORFG%2BNASA%2B2023%2BPublic%2BAccess%2BRFI%2Bresponse_Vi-31072023.pdf?dl=0

 1. Kế hoạch truy cập công khai của NASA: Gia tăng quyền truy cập tới các kết quả nghiên cứu khoa học’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) xuất bản ngày 21/02/2023 để hưởng ứng Bản ghi nhớ của Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ (OSTP) của Nhà trắng ban hành ngày 25/08/2022 gửi cho các Lãnh đạo các Bộ và Cơ quan Điều hành với tiêu đề, “Gia tăng Truy cập tới các Kết quả Nghiên cứu Khoa học được Liên bang Cấp vốn” (bản dịch sang tiếng Việt). Bản dịch sang tiếng Việt có 38 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/rw87s7zq9fjkvvm/nasa_ocs_public_access_plan_may_2023_Vi-04082023.pdf?dl=0

 1. Từ tầm nhìn tới giá trị: Kế hoạch chiến lược 2022-2025 của ORCID’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Mã nhận diện Người đóng góp và Nhà nghiên cứu Mở - ORCID (Open Researcher and Contributor IDentifier) xuất bản, mang giấy phép mở CC0. Bản dịch sang tiếng Việt có 12 trang. Tải về:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8213227

 1. Thập kỷ đầu tiên của ORCID: Từ khởi nghiệp tới bền vững’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của tác giả John Lehmann-Haupt được ủy quyền của ORCID xuất bản năm 2022 nhân kỷ niệm 10 năm thành lập ORCID, kể câu chuyện về một cộng đồng cùng nhau tạo ra dịch vụ hạ tầng nghiên cứu mở, bền vững mà giờ đây đã trở nên thiết yếu đối với rất nhiều bên liên quan trên khắp thế giới. Bản dịch sang tiếng Việt có 27 trang. Tải về:

https://zenodo.org/record/8191334

 1. Các câu hỏi đáp thường gặp về Creative Commons và Truy cập Mở v.0.1’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là ‘Tờ tin về Creative Commons và Khoa học Mở’, Creative Commons UK, DOI: 10.5281/zenodo.841086, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Bản dịch sang tiếng Việt có 9 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/sq650vnwi1iqt39/Open%20Access_Vi-20072023.pdf?dl=0

 1. Tình trạng của những điều chung’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Creative Commons xuất bản năm 2023, giấy phép mở CC BY 4.0 Quốc tế. Bản dịch sang tiếng Việt có 18 trang. Tải về:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8161067

 1. Hướng dẫn nhà báo về Creative Commons’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của các tác giả: Zac Crellin và Jennryn Wetzler viết cho Creative Commons, xuất bản ngày 24/05/2023 với giấy phép CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 16 trang. Tải về:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8153072

 1. Hồ sơ Tính mở: Mô hình hóa đánh giá nghiên cứu cho uyên thâm mở’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của các tác giả TS. Phill Jones và TS. Fiona Murphy với sự hợp tác của nhiều người khác, do Trao đổi Kiến thức - KE (Knowledege Exchange) xuất bản năm 2021; giấy phép mở Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế. Bản dịch sang tiếng Việt có 93 trang. Tải về:

https://zenodo.org/record/8141696

 1. EC (2020): Chính sách mã nhận diện thường trực (PID) cho Đám mây Khoa học Mở châu Âu (EOSC)’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là báo cáo độc lập của các chuyên gia từ các Nhóm Làm việc về Kiến trúc và FAIR của Đám mây Khoa học Mở châu Âu - EOSC (European Open Science Cloud), xuất bản năm 2020, giấy phép mở Creative Commons Attribution (CC BY 4.0 Quốc tế). Bản dịch sang tiếng Việt có 25 trang. Tải về:

https://zenodo.org/record/8106668

 1. Báo cáo khảo sát nhận thức và áp dụng mã nhận diện thường trực’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Dự án dựa vào một loạt các PID ‘ưu tiên’ cụ thể cho nghiên cứu mở. Chúng là các PID cho các trợ cấp (các mã nhận diện Đối tượng Số - DOI, do Crossref cung cấp), cho các tổ chức (mã nhận diện Đăng ký Tổ chức Nghiên cứu - ROR), cho các kết quả đầu ra (các mã nhận diện Đối tượng Số - DOI, do Crossref và DataCite cung cấp), cho con người (Mã nhận diện Người đóng góp và Nhà nghiên cứu Mở - ORCID), và cho các dự án (Mã nhận diện Hoạt động Nghiên cứu - RAiD, do Research Data Commons của Úc cung cấp).” Bản dịch sang tiếng Việt có 21 trang. Tải về:

https://zenodo.org/record/8105182

 1. Chế tạo chiếc máy bay chúng ta bay: lời hứa về mã nhận diện thường trực’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Các mã nhận diện thường trực - PID (Persistent Identifier) là các tham chiếu thường trực, duy nhất trên toàn cầu tới bất kỳ dạng thực thể (kỹ thuật) số hoặc không số nào. Các PID là quan trọng sống còn cho nghiên cứu hiện đại được máy tính hóa ngày nay. Các PID đảm bảo rằng tất cả các yếu tố nghiên cứu được nhận diện độc nhất vô nhị và truy cập được, bởi con người cũng như bởi sự bùng nổ nhanh của máy móc, tính toán được lượng khổng lồ dữ liệu phức tạp. Một hạ tầng PID hoạt động tốt cho nghiên cứu phải được theo đuổi sao cho các chương trình nghị sự nghiên cứu vẫn có thể phát triển trong sự phức tạp. Nó phải được thực hiện một cách tập thể và ở mức quốc tế. Không may, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng; nó giả định không chỉ hiểu biết kỹ thuật mà còn thấu hiểu trong các khía cạnh về tổ chức, xã hội, chính trị, và kinh tế của các PID. Báo cáo này cung cấp chính điều đó, cũng như một tập hợp các khuyến nghị để tham gia vào, khi tiếp tục theo đuổi mục tiêu đó.” Bản dịch sang tiếng Việt có 113 trang. Tải về:

https://zenodo.org/record/8102956

 1. Áp dụng DAI ở Hà Lan và sau đó được thay thế bởi ORCID/ISNI’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Trao đổi Kiến thức - KE (Knowledge Exchange) xuất bản tháng 2/2023. Giấy phép CC BY 4.0 Quốc tế. Bản dịch sang tiếng Việt có 21 trang. Tải về:

DOI: 10.5281/zenodo.8057937

 1. Từng bước triển khai mã nhận diện tổ chức (OrgID)’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu do Trao đổi Kiến thức - KE (Knowledge Exchange) xuất bản tháng 2/2023. Giấy phép CC BY 4.0 Quốc tế. Bản dịch sang tiếng Việt có 28 trang. Tải về:

DOI: 10.5281/zenodo.8057925

 1. Mã nhận diện thường trực cho các công cụ và tiện ích: lĩnh vực PID cần thiết phối hợp đang nổi lên’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Trao đổi Kiến thức - KE (Knowledge Exchange) xuất bản tháng 2/2023; giấy phép Creative Commons Ghi công (CC BY 4.0 Quốc tế). Bản dịch tiếng Việt có 31 trang. Tải về:

DOI: 10.5281/zenodo.8057915

 1. IGSN - xây dựng và mở rộng hệ thống PID do cộng đồng dẫn dắt’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu do Knowledge Exchange (KE) xuất bản tháng 2/2023. Giấy phép CC BY 4.0 Quốc tế. Bản dịch sang tiếng Việt có 22 trang. Tải về:

DOI: 10.5281/zenodo.8057894

 1. Dịch vụ Tác giả RePEc: PID do cộng đồng dẫn dắt được thiết lập’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Trao đổi Kiến thức - KE (Knowledge Exchange) xuất bản tháng 2/2023 với giấy phép Creative Commons 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 18 trang. Tải về:

DOI: 10.5281/zenodo.8016021

 1. Triển khai các PID lỗi và PID không tin cậy’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của tổ chức Trao đổi Kiến thức - KE (Knowledge Exchange) xuất bản tháng 2/2023. Tài liệu mang giấy phép CC BY 4.0 Quốc tế. Bản dịch sang tiếng Việt có 23 trang. Tải về:

DOI: 10.5281/zenodo.8015956

 1. Trường hợp điển hình - Vai trò của các nhà cấp vốn nghiên cứu trong việc củng cố toàn cảnh mã nhận diện thường trực (PID)’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Trao đổi Kiến thức - KE (Knowledge Exchange) xuất bản tháng 8/2022, giấy phép mở CC BY 4.0 Quốc tế. Bản dịch sang tiếng Việt có 28 trang. Tải về:

DOI: 10.5281/zenodo.8015920

 1. Rủi ro và lòng tin khi theo đuổi hạ tầng mã nhận diện thường trực hoạt động tốt cho nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu xác định phạm vi của tổ chức Trao đổi Kiến thức - KE (Knowledge Exchange) về việc xây dựng hạ tầng mã nhận diện thường trực - PID (Persistent Identifier Infrastructure) phục vụ cho nghiên cứu. Tài liệu được xuất bản ngày 23/06/2021 với giấy phép CC BY 4.0 Quốc tế. Bản dịch sang tiếng Việt có 36 trang. Tải về:

DOI: 10.5281/zenodo.8015888

 1. Câu trả lời cho yêu cầu góp ý công khai về việc “Gia tăng Truy cập Công khai tới các Kết quả Nghiên cứu về Giao thông do Bộ Giao thông Mỹ cấp vốn” của Bộ Giao thông’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở - ORFG (Open Research Funder Group) trả lời cho yêu cầu góp ý công khai về việc “Gia tăng Truy cập Công khai tới các Kết quả Nghiên cứu về Giao thông do Bộ Giao thông Mỹ cấp vốn” của Bộ Giao thông Mỹ - DOT (Department of Transportation). Bản dịch sang tiếng Việt có 9 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/mp52k0rodlyd0vc/ORFG%2BDOT%2B2023%2BPublic%2BAccess%2BRFI%2Bresponse_Vi-18052023.pdf?dl=0

 1. Các đặc tính mong muốn của các kho dữ liệu cho nghiên cứu được liên bang cấp vốn’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu hướng dẫn của TIỂU BAN VỀ KHOA HỌC MỞ thuộc HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA, VĂN PHÒNG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA NHÀ TRẮNG (OSTP), nước Mỹ ban hành tháng 5/2022. Tài liệu nằm trong phạm vi công cộng. Bản dịch sang tiếng Việt có 16 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/t05igwj77qza4zw/05-2022-Desirable-Characteristics-of-Data-Repositories_Vi-19052023.pdf?dl=0

 1. Câu trả lời của ORFG về yêu cầu thông tin cho Kế hoạch Truy cập Công khai của NIH’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở - ORFG (Open Research Funders Group) là một đối tác của 25 tổ chức từ thiện cam kết chia sẻ mở các kết quả đầu ra nghiên cứu. Chúng tôi tin tưởng tính mở là tốt hơn cho từ thiện, tốt hơn cho nghiên cứu, và tốt hơn cho xã hội. Nghiên cứu mở tăng tốc nhịp độ khám phá, làm giảm các khoảng trống về chia sẻ thông tin, khuyến khích đổi mới sáng tạo, và thúc đẩy khả năng tái tạo lại.” Bản dịch sang tiếng Việt có 5 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/qdywfuy3ypk5wyq/ORFG%2BNIH%2B2023%2BPublic%2BAccess%2BRFI%2Bresponse_Vi-27042023.pdf?dl=0

 1. Yêu cầu thông tin về Kế hoạch của NIH để cải thiện truy cập công khai tới các kết quả nghiên cứu được NIH hỗ trợ: câu trả lời từ Liên minh S’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Liên minh S, xuất bản tháng 4/2023. Tài liệu đưa ra các câu trả lời của Liên minh S cho yêu cầu thông tin về Kế hoạch của Viện Y học Quốc gia (Mỹ) nhằm cải thiện truy cập công khai tới các kết quả nghiên cứu được NIH hỗ trợ. Bản dịch sang tiếng Việt có 9 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/j5nk2f84bl3vui5/cOAlitionSresponseForNIH_Vi-26042023.pdf?dl=0

 1. Europeana: ‘Chiến lược 2020-2025: Trao quyền thay đổi kỹ thuật số’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Europeana xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY-SA. Bản dịch sang tiếng Việt có 49 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/8p1dvylqxvnbj19/EU2020StrategyDigital_May2020_Vi-02052023.pdf?dl=0

 1. Các nguyên tắc FAIR cho phần mềm nghiên cứu (Các nguyên tắc FAIR4RS) - Khuyến nghị của RDA’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của các tác giả: Chue Hong, N. P., Katz, D. S., Barker, M., Lamprecht, A-L, Martinez, C., Psomopoulos, F. E., Harrow, J., Castro, L. J., Gruenpeter, M., Martinez, P. A., Honeyman, T., et al. (2022). Các nguyên tắc FAIR cho Phần mềm Nghiên cứu phiên bản 1.0. (Các nguyên tắc FAIR4RS v1.0). Liên minh Dữ liệu nghiên cứu. DOI: https://doi.org/10.15497/RDA00068. Bản dịch sang tiếng Việt có 38 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/0bpt6ohsnokinpx/FAIR4RS%20Principles%20Final%20Recommendation%20Zenodo_Vi-30042023.pdf?dl=0

 1. D3.4 Khuyến nghị thực hành để hỗ trợ các nguyên tắc dữ liệu FAIR’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của FAIRsFAIR xuất bản năm 2020. Tài liệu có mục đích “được sử dụng để thông tin cho sự phát triển các tài nguyên hướng dẫn để hỗ trợ hơn nữa việc các cộng đồng nghiên cứu áp dụng các tiêu chuẩn và thực hành dữ liệu FAIR.” Bản dịch sang tiếng Việt có 53 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/j7512lusvd5nzt7/D3.4_FAIRsFAIR_Recommendations_on_practice_to_support_FAIR_data_principles_20200603_v1.0_Vi-23042023.pdf?dl=0

 1. Dữ liệu của bạn có là FAIR’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là danh sách kiểm tra xem dữ liệu của bạn có tuân thủ các nguyên tắc dữ liệu FAIR hay không, của các tác giả Sarah Jones & Marjan Grootveld, EUDAT. Tải về:

DOI: 10.5281/zenodo.7897931

 1. Chương trình H2020 - Hướng dẫn quản lý dữ liệu FAIR trong Horizon 2020’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Tổng cục Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo của Ủy ban châu Âu xuất bản ngày 26/07/2016, hướng dẫn chi tiết việc quản lý dữ liệu FAIR trong các dự án thuộc chương trình Horizon giai đoạn 2014-2020 của Ủy ban châu Âu. Bản dịch sang tiếng Việt có 15 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/aitpozpizie2iv2/h2020-hi-oa-data-mgt_en_Vi-17042023.pdf?dl=0

 1. Triển khai các nguyên tắc dữ liệu FAIR: Vai trò của các thư viện’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Hiệp hội Thư viện Nghiên cứu châu Âu - LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche - Association of European Research Libraries) xuất bản, giấy phép mở Creative Commons Ghi công (CC BY 4.0 Quốc tế). Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/c2qtw41dxdnsgq3/LIBER-FAIR-Data_Vi-15042023.pdf?dl=0

 1. Chi phí của Truy cập Mở và Truy cập Đóng: Sử dụng Kết quả Nghiên cứu của Phần Lan như một ví dụ’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của các tác giả Jyrki Ilva, Markku Antero Laitinen, và Jarmo Saarti, xuất bản trên LIBER QUARTERLY, Tạp chí của Hiệp hội các Thư viện Nghiên cứu châu Âu, Tập 26, No.1 (2016) | e-ISSN: 2213-056X, giấy phép CC BY 4.0 Quốc tế; DOI: 10.18352/lq.10137. Bản dịch sang tiếng Việt có 18 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/1zlzv6amjrdj6d7/The-Costs-of-Open-and-Closed-Access_Vi-03042023.pdf?dl=0

 1. Chi phí của việc không có dữ liệu nghiên cứu FAIR - Phân tích chi phí - lợi ích đối với dữ liệu nghiên cứu FAIR’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Ủy ban châu Âu, xuất bản năm 2018. “Sử dụng lại là được phép miễn là nguồn được thừa nhận”. “Chi phí thường niên của việc không có dữ liệu nghiên cứu FAIR khiến nền kinh tế châu Âu phải trả giá ít nhất 10.2 tỷ € mỗi năm”. Bản dịch sang tiếng Việt có 65 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/10kblenwlhca1jx/Cost-of-not-having-FAIR-research-data_Vi-02042023.pdf?dl=0

 1. Kế hoạch Chiến lược của DORA 2023-2026’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của tổ chức DORA xuất bản nhân kỷ niệm 10 năm Tuyên bố DORA vào tháng 5 này (2013-2023). Bản dịch sang tiếng Việt có 6 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/545bvy8y0ztfs5i/DORA-Strategic-Plan-2023-2026-FINAL_Vi-04042023.pdf?dl=0

 1. Báo cáo thường niên 2022 của Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở (ORFG)’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở - ORFG (Open Research Funder Group) ở nước Mỹ, xuất bản năm 2023; giấy phép mở Creative Commons Ghi công 4.0 (CC BY 4.0). Bản dịch sang tiếng Việt có 21 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/w730mxa7e9gw394/ORFG%2B2022%2BAnnual%2BReport_Vi-12032023.pdf?dl=0

 1. Danh sách đọc về Chuyển đổi sang Khoa học Mở (TOPS)’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu trong chương trình Chuyển đổi sang Khoa học Mở - TOPS (Transform to Open Science) của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ - NASA (National Aeronautics and Space Administration) xuất bản năm 2023 đưa ra danh mục các tài nguyên Khoa học Mở nhằm giúp cho các cá nhân, nhóm nghiên cứu hoặc toàn bộ tổ chức có mong muốn triển khai Khoa học Mở. Bản dịch sang tiếng Việt có 10 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/2q51spu773khvxb/TOPS%20Reading%20List%20%E2%80%94%20NASA%27s%20Transform%20to%20Open%20Science%20Mission_Vi-07032023.pdf?dl=0

 1. Hướng dẫn lộ trình Khoa học Mở cho bạn’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của nhóm Chuyển đổi sang Khoa học Mở - TOPS (Transform to Open Science) trực thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ - NASA (National Aeronautics and Space Administration) xuất bản năm 2023 nhằm hướng dẫn cho các cá nhân, nhóm nghiên cứu hoặc toàn bộ tổ chức có mong muốn triển khai Khoa học Mở. Bản dịch sang tiếng Việt có 18 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/72e828pn8vhx1fs/Guide%20for%20Your%20Open%20Science%20Journey%20%E2%80%94%20NASA%27s%20Transform%20to%20Open%20Science%20Mission_Vi-05032023.pdf?dl=0

 1. Vấn đề của Cô gái vắt sữa Màu vàng - Triển vọng mô hình kinh doanh dựa vào Siêu dữ liệu Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của các tác giả: Harry Verwayen, Europeana, The Hague (Hà Lan), Martijn Arnoldus, Kennisland | Knowledgeland, Amsterdam (Hà Lan), và Peter B. Kaufman, Intelligent Television, New York (Mỹ) và do Europeana xuất bản tháng 11/2011, giấy phép CC BY-SA. Ví dụ này là nguyên nhân chính dẫn tới việc các cơ sở di sản văn hóa như các Phòng trưng bày, Thư viện, Kho lưu trữ và Viện bảo tàng - GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums) ở châu Âu đã đi theo con đường Văn hóa Mở với việc tìm kiếm các mô hình kinh doanh mới dựa vào siêu dữ liệu mở với giấy phép mở Creative Commons Zero (CC0) và dữ liệu mở liên kết (Linked Open Data), kể từ khoảng 15 năm trước. Bản dịch tiếng Việt có 34 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/6riaok07oei0823/Whitepaper_2-The_Yellow_Milkmaid_Vi-21022023.pdf?dl=0

 1. Các rào cản đối với văn hóa mở là gì?’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu do tổ chức Creative Commons xuất bản 22/07/2022, giấy phép CC BY 4.0. Khắp trên thế giới, nhiều cơ sở di sản văn hóa, như các phòng trưng bày, thư viện, kho lưu trữ và viện bảo tàng - GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums, đối mặt với các rào cản để mở ra các bộ sưu tập của họ, và trong khi các lý do là vô số và đa dạng khác nhau, các rào cản đó có thể được phân thành 3 chủng loại chính: tiền, con người và chính sách. Bản dịch sang tiếng Việt có 35 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/g6sjvk0mzugboaw/3.Final-Barriers-Report_compressed_Vi-10022023.pdf?dl=0

 1. Khuyến nghị liên quan đến tình trạng của đội ngũ giảng viên giáo dục đại học’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu Khuyến nghị của UNESCO xuất bản năm 1997. Khuyến nghị này cũng có phần riêng nêu về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học. Đoạn 18 của Khuyến nghị nêu: Quyền tự chủ là một dạng quyền tự do học thuật của cơ sở và là điều kiện tiên quyết cần thiết để đảm bảo thực hiện đúng chức năng được giao cho đội ngũ giảng viên và các cơ sở giáo dục đại học.” Bản dịch sang tiếng Việt có 27 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/p5p0d7h9i3wscj9/113234qaab_Vi-02022023.pdf?dl=0

 1. Xem xét tự chủ và trách nhiệm giải trình trong các cơ sở đại học công và tư’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của tác giả Reehana Raza, do Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 11/2009. Câu hỏi chính sách chính dường như là có sự cân bằng đúng giữa quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các trường đại học. Thách thức là phải xác định trách nhiệm giải trình bao nhiêu là tối ưu.” “Việc không để quyền tự chủ thủ tục đi kèm với quyền tự chủ thực chất đã hạn chế lợi ích của những cải cách gần đây nhằm vào khu vực đại học… việc thúc đẩy quyền tự chủ trong lĩnh vực này hoặc kia có thể mang lại lợi ích ngắn hạn nhưng trừ khi chúng được thực hiện cùng nhau, những cải cách này không thể mang lại sự thay đổi có ý nghĩa trong hành vi.” Bản dịch sang tiếng Việt có 37 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/3rqx8fooxcjv9ov/526540WP0Auton145574B01PUBLIC110_Vi-28012023.pdf?dl=0

 1. Bộ công cụ khoa học mở của UNESCO - Hướng dẫn - Tăng cường các hạ tầng Khoa học Mở cho tất cả mọi người’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Tài liệu này là một phần của Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO, được thiết kế để hỗ trợ triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO. Xây dựng dựa vào các điều khoản của Khuyến nghị, hướng dẫn này đã được phát triển trong tư vấn với Nhóm Làm việc về Hạ tầng Khoa học Mở của UNESCO để xây dựng sự hiểu biết chung và xác định các bước để tăng cường các hạ tầng khoa học mở công bằng và bền vững.Bản dịch sang tiếng Việt có 12 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/csrj5bjua4h007s/383711eng_Vi-25012023.pdf?dl=0

 1. Bộ công cụ khoa học mở của UNESCO - Hướng dẫn - Phát triển các chính sách khoa học mở’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Tài liệu này là một phần của Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO, được thiết kế để hỗ trợ triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO. Được phát triển thông qua các thảo luận và đầu vào từ các thành viên của Nhóm Làm việc về Chính sách và Công cụ Chính sách Khoa học Mở, hướng dẫn này đưa ra các yếu tố chính để xem xét khi phát triển các chính sách khoa học mở.Bản dịch sang tiếng Việt có 16 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/ypkeopxqucfo26z/383710eng_Vi-24012023.pdf?dl=0

 1. Bộ công cụ khoa học mở của UNESCO - Hướng dẫn - Cấp vốn cho Khoa học Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Tài liệu này là một phần của Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO, được thiết kế để hỗ trợ triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO. Nó đã được phát triển trong tư vấn với Nhóm Làm việc về Cấp vốn và Ưu đãi cho Khoa học Mở của UNESCO, xây dựng dựa trên việc đánh giá các cơ chế cấp vốn khoa học mở hiện hành và các khoảng trống về nguồn lực mà khoa học mở đối mặt ngày nay. Mục tiêu là để cung cấp hướng dẫn nhằm tích hợp các nguyên tắc của khoa học mở vào trong quy trình và các thực hành cấp vốn cho khoa học.Bản dịch sang tiếng Việt có 10 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/5sxig8mu8gnknfj/383709eng_Vi-23012023.pdf?dl=0

 1. Bộ công cụ khoa học mở của UNESCO - Danh sách kiểm tra - Danh sách kiểm tra cho các trường đại học trong triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Tài liệu này là một phần của Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO, được thiết kế để hỗ trợ triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO. Nó đã được chuẩn bị trong sự đối tác với Hỗ trợ Thư viện về các Dịch vụ NREN Nhúng và Hạ tầng Điện tử - LIBSENSE (Library Support for Embedded NREN Services and E-infrastructure). Mục tiêu là để cung cấp hỗ trợ thực hành cho cộng đồng các trường đại học để hiểu tốt hơn Khuyến nghị Khoa học Mở, đặc biệt bằng việc nêu bật các lĩnh vực áp dụng cho các nhà lãnh đạo đại học nào mong muốn hỗ trợ triển khai nó.Bản dịch sang tiếng Việt 21 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/yq7k0dhtwmudwf8/383328eng_Vi-22012023.pdf?dl=0

 1. Điều khoản tham chiếu của Ban Chỉ đạo Khoa học Mở Toàn cầu’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của UNESCO xuất bản năm 2022 để chuẩn bị cho cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Khoa học Mở Toàn cầu của UNESCO diễn ra vào ngày 23/01/2023. Để áp dụng hơn nữa Khuyến nghị Khoa học Mở đã được Hội nghị Toàn thể phiên 41 của UNESCO thông qua, UNESCO sẽ tiếp tục cung cấp nền tảng/diễn đàn đa ngành đa phương mức quốc tế cần thiết để trao đổi các ý tưởng, các thực hành và các bài học kinh nghiệm tốt về các chính sách, hành động và thực hành khoa học mở ở các mức cá nhân, cơ sở, quốc gia, khu vực và quốc tế phù hợp với Chương trình và ngân sách 2022-2025 (41 C/5) và Chiến lược Trung hạn cho các năm 2022-2029 (41 C/4).” Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/yyh40x344k3zfdf/384285eng_Vi-04022023.pdf?dl=0

 1. Bộ công cụ khoa học mở của UNESCO - Danh sách kiểm tra - Danh sách kiểm tra cho các nhà xuất bản trong triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Tài liệu này là một phần của Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO, được thiết kế để hỗ trợ triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO. Nó đã được sản xuất trong sự đối tác với Hiệp hội Xuất bản Học thuật Truy cập Mở - OASPA (Open Access Scholarly Publishing Association), một cộng đồng đa dạng các tổ chức tham gia trong uyên thâm mở. Mục tiêu là để cung cấp hỗ trợ thực hành cho cộng đồng xuất bản truy cập mở để hiểu tốt hơn Khuyến nghị bằng việc nêu bật các lĩnh vực áp dụng đối với các nhà xuất bản truy cập mở nào mong muốn hỗ trợ triển khai nó.Bản dịch sang tiếng Việt có 14 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/3lebfs7c3zbfpyq/383327eng_Vi-21012023.pdf?dl=0

 1. Bộ công cụ khoa học mở của UNESCO - Hướng dẫn - Xây dựng năng lực khoa học mở’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Tài liệu này là một phần của Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO, được thiết kế để hỗ trợ triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO. Hướng dẫn này đã được chuẩn bị với đầu vào từ Nhóm Làm việc về Xây dựng Năng lực Khoa học Mở của UNESCO với mục tiêu nêu bật các yếu tố chính phải cân nhắc trong việc xây dựng năng lực khoa học mở. “Điều kiện tiên quyết chính để vận hành khoa học mở và triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO khắp thế giới là đầu tư vào xây dựng năng lực và vốn con người.Bản dịch sang tiếng Việt có 10 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/q15e7y6qnb2gzsz/383326eng_Vi-20012023.pdf?dl=0

 1. Đối tác Nghiên cứu N8 - Tuyên bố Giữ lại các Quyền’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của nhóm 8 trường đại học của Vương quốc Anh tuyên bố Giữ lại các Quyền trong xuất bản các bài báo nghiên cứu của các nhân viên hàn lâm của họ, chấm dứt việc các nhà xuất bản bắt các nhà nghiên cứu chuyển giao các quyền của họ cho nhà xuất bản như thường thấy trước kia. Điều này là giống với chính sách Giữ lại các Quyền của Liên minh S hay của Đại học Khoa học và Công nghệ Nauy. Chính các nhà cấp vốn, chứ không phải các nhà xuất bản ban hành các quy định trao trợ cấp. Tương tự chính các trường đại học, chứ không phải các nhà xuất bản cung cấp môi trường cho phép nghiên cứu diễn ra.Bản dịch sang tiếng Việt có 3 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/7qa4dtj7wj99pvg/N8-RightsRetentionStatement-1_Vi-31012023.pdf?dl=0

 1. Bộ công cụ khoa học mở của UNESCO - Tờ tin - Xác định các tạp chí và các hội nghị học thuật săn mồi’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Tài liệu này là một phần của Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO, được thiết kế để hỗ trợ triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO.” Bản dịch sang tiếng Việt có 10 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/c6qmcopa4kgi353/383324eng_Vi-19012023.pdf?dl=0

 1. Bộ công cụ khoa học mở của UNESCO - Tờ tin - Hiểu biết khoa học mở’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Tài liệu này là một phần của Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO, được thiết kế để hỗ trợ triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO. Nó giải thích định nghĩa khoa học mở và các trụ cột và các thành phần chính của nó như được thiết lập trong Khuyến nghị.” Bản dịch sang tiếng Việt có 8 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/t5w7m02z1oiwrto/383323eng_Vi-18012023.pdf?dl=0

 1. Hướng dẫn 2018 về Rà soát lại Ngang hàng của NHMRC’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu do Hội đồng Nghiên cứu Sức khỏe và Y tế Quốc gia - NHMRC (National Health and Medical Research Council) xuất bản năm 2018. NHMRC có trách nhiệm quản lý đầu tư chính của chính phủ Úc về nghiên cứu sức khỏe và y tế theo một cách thức nhất quán với pháp luật và các hướng dẫn của Khối Thịnh vượng chung. Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng tiền của người đóng thuế được đầu tư khôn ngoan và công bằng để hỗ trợ cho nghiên cứu tốt nhất về sức khỏe và y tế.” Bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 27 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/4z6e5ox3wl89u51/guide-nhmrc-peer-review-2018_Vi-08012023.pdf?dl=0

 1. Đánh giá trường đại học công bằng và có trách nhiệm: Ứng dụng vào các xếp hạng đại học toàn cầu và hơn thế’ - bản dịch sang tiếng Việt. Là tài liệu của Mạng Quốc tế của Hiệp hội Quản lý Nghiên cứu - INORMS (International Network of Research Management Societies) xuất bản tháng 7/2022, phiên bản v5, đưa ra một tập hợp các tiêu chí xếp hạng các trường đại học dựa vào 4 chủ đề chính: Điều hành tốt, minh bạch, đo đếm những gì quan trọng, và khắt khe. Bản dịch sang tiếng Việt có 6 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/sx1eyflsrgojnh0/principles-for-fair-and-responsible-university-assessment-v5_Vi-03012023.pdf?dl=0

 

B. Gần 500 đầu sách, tài liệu dịch đã được đưa lên Internet cho tới hết năm 2022 trở về trước ở các đường liên kết:

TP. Hồ Chí Minh ngày 01/01/2024

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập52
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm47
 • Hôm nay4,058
 • Tháng hiện tại143,336
 • Tổng lượt truy cập5,854,285
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây