Kế hoạch chiến lược của tổ chức Đầu tư vào Hạ tầng Mở (IOI) cho 2021-2024

Thứ tư - 12/10/2022 19:08

IOI's Strategic Plan for 2021-2024

Posted Jun 25, 2021 by Kaitlin Thaney

Theo: https://investinopen.org/about/strategic-plan-2021-2024/

Bài được đưa lên Internet ngày: 25/06/2021

Kế hoạch Chiến lược 3 năm lần này mô tả cách Ban Chỉ đạo và Lãnh đạo của IOI coi lộ trình của chúng tôi hướng tới việc biến hạ tầng mở thành một sự lựa chọn có tính cạnh tranh, khả thi, và hiệu quả về chi phí cho các cơ sở. Nó đưa ra 5 mục tiêu, từng trong số đó với cơ sở lý luận và các mục đích chính nằm bên dưới của nó.

Giới thiệu

Đầu tư và Hạ tầng Mở - IOI (Invest in Open Infrastructure) đã được thành lập với lòng tin rằng để hạ tầng mở thịnh vượng, chúng tôi cần cải thiện sự hiểu biết tập thể và chiến lược của chúng tôi nhằm duy trì bền vững sử dụng và áp dụng nó trong các cơ sở thể chế.

Học thuật sẽ là tốt nhất khi các cộng đồng các nhà nghiên cứu, người học, và các học giả có thể chia sẻ, phát hiện, và cộng tác. Hệ thống hiện hành cho nghiên cứu học thuật và sản xuất kiến thức bị sa lầy bởi sự hợp nhất ngày càng tăng của các công cụ và dịch vụ, nền kinh tế giám sát không rõ ràng và kiểm soát độc quyền.

Điều này dẫn tới việc các điều kiện thị trường chèn ép các lựa chọn thay thế mở, do cộng đồng điều hành, khóa trói hơn nữa trong sự bất bình đẳng mà hành động chống lại các cộng đồng được phục vụ, và cấm đoán sự tham gia công bằng và truy cập tới kiến thức.

Tổ chức của chúng tôi tập trung vào việc dịch chuyển sự năng động đó, và đảm bảo rằng các lựa chọn thay thế khả thi tồn tại là phù hợp hơn với, và được các cộng đồng mà chúng phục vụ, điều hành. Chúng tôi tin tưởng đầu tư bổ sung là cần thiết để duy trì bền vững hạ tầng mở được chia sẻ toàn cầu, và chúng tôi tìm cách cung cấp hướng dẫn về ở đâu là tốt nhất để định hướng hỗ trợ đó và làm thế nào để mở khóa và phối hợp các nguồn vốn cấp mới.

Chúng tôi định nghĩa hạ tầng như là các hệ thống, giao thức, và phần mềm mà nghiên cứu và học thuật dựa vào. Hạ tầng Mở liên tục được xây dựng dựa vào định nghĩa đó, xem xét một tập hợp nhỏ hẹp hơn các giải pháp nguồn mở tạo thuận lợi cho sự tạo lập và phổ biến nội dung mở, và trao quyền cho các cộng đồng để phân phối những lợi ích tập thế mới, được cải thiện mà không có các hạn chế đối với sự tham gia, tương tác, hoặc sử dụng. Các giải pháp đó là nguồn mở từ thiết kế, sử dụng các tiêu chuẩn mở, được thiết kế để tương tác và tương hợp với các dịch vụ mở khác, và được các nhu cầu của cộng đồng điều hành. Khung này được điều chỉnh phù hợp với định nghĩa hạ tầng mở bao gồm trong văn bản của Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO (bản dịch sang tiếng Việt), nó nêu rằng các hạ tầng nghiên cứu được chia sẻ “cần không vì lợi nhuận và đảm bảo truy cập thường trực và không bị hạn chế tới tất cả công chúng ở mức độ lớn nhất có thể”.

Kế hoạch Chiến lược này mô tả cách Ban Chỉ đạo và Lãnh đạo IOI coi lộ trình của chúng tôi hướng tới việc biến hạ tầng mở thành một lựa chọn có tính cạnh tranh, khả thi, và hiệu quả về chi phí cho các cơ sở. Nó đưa ra 5 mục tiêu, từng trong số đó với cơ sở lý luận và các mục đích chính. Điều này có nghĩa là để phục vụ như một khung định hướng mức cao của tổ chức cho 3 năm tới.

Quy trình

Tài liệu này đã được tạo ra trong sự cộng tác với Ban Chỉ đạo của IOI từ tháng 1 tới tháng 4/2021. Chúng tôi sau đó đã mở ra một giai đoạn bình luận và đã mời một nhóm hơn 50 nhà cấp vốn hàng đầu, các cơ sở có liên quan, các nhóm biện hộ, và các nhà cung cấp hạ tầng để cung cấp phản hồi. Nhóm này bao gồm các đại diện từ 6 châu lục và 15 quốc gia.

Phiên bản khởi động của tài liệu này đã được rà soát lại và thông qua để Ban Chỉ đạo của IOI đăng vào ngày 25/06/2021. Nó sau đó đã được Ban Chỉ đạo của IOI rà soát lại và thông qua vào ngày 30/06/2022.

Đường lối Chiến lược này tuân theo rà soát lại và tinh chỉnh hàng năm của Lãnh đạo IOI trong sự cộng tác với Ban Chỉ đạo của IOI. Nếu có câu hỏi? Hãy liên hệ.

Tầm nhìn

Chúng tôi hình dung tương lai nơi hạ tầng số mở là cường tráng, dễ sử dụng, và có sẵn trên toàn cầu để cung cấp các lựa chọn thay thế cho các giải pháp thương mại giá cao ngất trời mà hoạt động chống lại lợi ích tốt nhất của cộng đồng. Trong tương lai này, các thư viện, trường đại học, các cơ sở, và cộng đồng nghiên cứu toàn cầu hành động cùng nhau như một lực lượng mạnh để đảm bảo rằng hạ tầng hỗ trợ cho nghiên cứu, học tập, cộng tác và đổi mới sáng tạo.

Sứ mệnh

IOI làm việc để duy trì bền vững hạ tầng số hiệu quả cần thiết cho kiến thức mở thịnh vượng.

Các mục tiêu & mục đích chiến lược

Để có một hệ sinh thái tạo lập kiến thức mở, công bằng, và toàn diện thịnh vượng được, chúng tôi cần cải thiện sự hiểu biết tập thể, các cam kết tài chính, và chiến lược duy trì bền vững cho lĩnh vực này.

Các mục tiêu bên dưới nói lên công việc phía trước của IOI trong việc tiến hành nghiên cứu để cung cấp hỗ trợ chiến lược và hướng dẫn đầu tư cho các bên tìm cách áp dụng, và duy trì bền vững hạ tầng mở, và đặt công việc đó vào hành động thông qua việc triệu tập, thí điểm và cộng tác toàn cầu.

Mục tiêu 1: Nâng cao hiểu biết tập thể của chúng tôi về việc cấp vốn và bức tranh hạ tầng bằng việc tiến hành nghiên cứu.

IOI sử dụng tiếp cận nghiên cứu dẫn dắt để nâng cao hiểu biết bức tranh và lĩnh vực hiện hành, soi sáng vào các chi phí và các mô hình, và phân tích nơi đầu tư sẽ có tác động nhiều nhất mang lại lợi ích lớn nhất.

Công việc của chúng tôi dựa vào nghiên cứu xung quanh công nghệ mở trong các cơ sở nghiên cứu. Chúng tôi nghiên cứu hạ tầng mở, dòng vốn, và kinh tế học của công nghệ thông tin (CNTT) trong học thuật, và tùy chỉnh các báo cáo và phân tích để chia sẻ các phát hiện với những người hoạch định chính sách, các nhà cung cấp công cụ, và các thành viên của cộng đồng nghiên cứu.

Các mục đích chính:

 • Phát triển khung nhằm ưu tiên cho các nhu cầu đầu tư của hạ tầng mở, bao gồm các tiêu chí để đánh giá và thẩm định các dự án và các nhà cung cấp, mức độ phạm vi được xác định để tối đa hóa hiệu quả và đảm bảo tác động lớn nhất, và một tập hợp phác thảo các chỉ số.

 • Xây dựng một nhóm nghiên cứu và phân tích để nghiên cứu điều tra các mức độ và nhu cầu đầu tư hiện nay, và phát triển chương trình nghị sự nghiên cứu để hỗ trợ cho công việc của chúng tôi.

 • Xác định nguồn dữ liệu để giám sát và phân tích để hiểu các mức độ đầu tư hiện hành, các nhu cầu cấp vốn, và tác động của các khoản đầu tư (ví dụ, mức độ của tính mở của các hoạt động nghiên cứu, đầu tư bổ sung, dịch chuyển hành vi/sử dụng các công cụ).

 • Giành được sự hiểu biết tốt hơn về các tay chơi hiện hành và vai trò của họ trong không gian đóng góp cho tầm nhình của IOI, từ các cơ quan và các chương trình cấp vốn cho tới các nhà cung cấp và đặt chỗ hạ tầng.

 • Phân tích việc cấp vốn và dữ liệu dự án để xác định các xu thế chính như các khoảng trống, mức đột tập trung, và các thành kiến hiện có. Sinh ra nghiên cứu vả các phân tích để hiểu tốt hơn các cấu trúc chi phí, các mô hình và các nhu cầu hiện hành đối với các hạ tầng mở, và các mức đầu tư/các điều kiện hiện hành cho việc cấp vốn.

Mục tiêu 2: Tiếp tục chương trình nghị sự chung về đầu tư vào hạ tầng mở.

Công việc của IOI không - cũng như chúng tôi tin rằng nó không nên - hoạt động một cách cô lập. Việc nâng cao và duy trì bền vững đầu tư của hạ tầng mở ở mức rộng khắp hệ sinh thái kêu gọi sự hợp tác và cộng tác toàn cầu, giữa các chính phủ, các khung cấp vốn, các tập đoàn, và các chương trình và sáng kiến được điều chỉnh phù hợp, làm việc để cải thiện tính mở và sự tham gia công bằng trong nghiên cứu và học thuật.

Công việc này là quan trọng cho sự thành công của chúng tôi (và sức khỏa của lĩnh vực này) sao cho cùng nhau chúng tôi có thể thu hút hơn nữa sự chú ý và nguồn lực cho các nhu cầu hạ tầng được chia sẻ, nâng cao khả năng phục hồi các hệ thống của chúng tôi bằng việc mở rộng và đa dạng hóa kho các bên đầu tư vào hạ tầng mở sao cho các kết quả của chúng tôi tương hợp được, và tốt hơn bằng việc thách thức các giả định và thành kiến bằng việc phối hợp với các chuyên gia và các đối tác khắp trên thế giới.

Các mục đích chính:

 • Cộng tác phát triển lộ trình và chương trình nghị sự được chia sẻ về đầu tư vào hạ tầng mở cho nghiên cứu và học tập.

 • Hợp tác với các sáng kiến và chương trình cấp vốn phù hợp làm việc để dành các nguồn lực cho hạ tầng mở, đảm bảo công việc của chúng tôi mang tính bổ sung và khuếch đại ở bất cứ nơi nào có thể các nỗ lực hiện có và lân cận để duy trì bền vững hệ sinh thái hạ tầng mở.

 • Biện hộ cho đầu tư bền vững và tập trung vào việc đảm bảo các lựa chọn thay thế của hạ tầng mở là sẵn sàng rộng rãi, với các rào cản tối thiểu để tham gia, truy cập, và chi phí.

 • Gia tăng sử dụng và đầu tư vào hạ tầng mở đối với các cơ sở và các nhà cấp vốn trên toàn cầu, thông qua việc xây dựng liên minh và tầm với có chủ đích tới các cơ sở và các nhà cấp vốn để kích hoạt sự quan tâm, sử dụng và đầu tư của họ vào hạ tầng mở.

Mục tiêu 3: Cung cấp hỗ trợ chiến lược và hướng dẫn đầu tư cho các bên tìm cách áp dụng, xây dựng, và duy trì bền vững hạ tầng mở.

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ chiến lược cho những người hoạch định chính sách (như, các nhà cấp vốn, những người nắm giữ ngân sách, các lãnh đạo cơ sở, các tập đoàn, các nhà cung cấp dịch vụ và hạ tầng) để giúp họ đánh giá, xây dựng, và đầu tư vào hạ tầng mở cho nghiên cứu và học tập. IOI đóng vai trò quan trọng trong làm việc để biến nghiên cứu và các phân tích thành các nguồn lực và các chiến lược sử dụng được cho các bên cấp vốn, xây dựng, và sử dụng hạ tầng mở trong nghiên cứu và học tập. Chúng tôi thấy cơ hội trong việc hoạch định chính sách về các chiến lược đầu tư, cấp vốn, và tính bền vững truy cập được nhiều hơn và tiếp cận được nhiều hơn tới khán thính phòng rộng lớn hơn, và chúng tôi có mục tiêu tạo ra các tài nguyên và các bộ công cụ để biến điều đó thành có thể.

Điều này có thể có một vài dạng - từ các hướng dẫn và các danh sách chọn để giúp thẩm định các dịch vụ hoặc các nhà cung cấp hạ tầng mở, cho tới các bộ công cụ để biến việc tiến hành phân tích chi phí/lợi ích thành truy cập được nhiều hơn. Tiếp cận của chúng tôi rút ra từ điều tốt nhất về tài chính và khu vực doanh nghiệp, trong khi cũng đảm bảo những gì chúng tôi cung cấp cho cộng đồng là tiếp cận được, hành động được, và sử dụng lại được.

Các mục đích chính:

 • Đánh giá và khớp nối các dự án hạ tầng, các nhu cầu cộng đồng, và kho các cơ hội vốn cấp và đầu tư để cải thiện tính bền vững của khu vực này.

 • Xác định các lĩnh vực cho sự cộng tác, tính tương hợp, và phát triển phối hợp.

 • Tạo ra các khuyến nghị đầu cho hạ tầng mở dựa vào khung ưu tiên nhu cầu và tác động.

 • Phát triển các nguyên tắc được chia sẻ và “các thực hành kinh doanh tốt nhất” cho các nhà cung cấp và các nhà bán hàng hạ tầng mở, xây dựng dựa vào đầu vào và công việc của cộng đồng xung quanh các mô hình dựa vào giá trị.

 • Xác định các chỉ số đánh giá sự tiến bộ hướng tới việc cải thiện sức khỏe, độ chín, và tính bền vững của hệ sinh thái.

Mục tiêu 4: Xúc tác cho hành động tập thể, có phối hợp để thí điểm các giải pháp và hành động thay đổi.

Chúng tôi triệu tập các bên liên quan chính để kiểm tra và thí điểm các giải pháp và hành động cùng nhau để cải thiện sự phát triển của khu vực và tiến hành thay đổi. IOI tích cực đối tác với các bên liên quan chính khắp lĩnh vực này. Chúng tôi làm việc với các đối tác để nghiên cứu hiện trạng và phác thảo các can thiệp, và chúng tôi phát triển/triển khai các kế hoạch liên quan tới việc cấp vốn và nguồn lực cho khu vực này.

Như một phần của điều đó, chúng tôi sẽ làm việc để đề xuất, hỗ trợ, và thí điểm các can thiệp với và vì các cộng đồng nghiên cứu mở. Điều này bao gồm (nhưng không bị hạn chế tới) việc cấp vốn cho các thí điểm (như Quỹ Phản ứng Nhanh JROST), giám sát và hành động công nghệ do cộng đồng dẫn dắt, các sự kiện như Hội nghị Lộ trình chung đối với các Công cụ của Khoa học Mở (JROST), cũng như các thảo luận bàn tròn nhỏ hơn để huy động các mẩu công việc cụ thể, và các hội thảo. Chúng tôi cũng coi vai trò của chúng tôi như đối tác với các sáng kiến bổ sung để giúp kiểm tra, kiểm thử, và thí điểm các can thiệp mới - từ các cơ chế cấp vốn cho tới các thí điểm đánh giá/thẩm định - khi chúng nổi lên.

Các mục đích chính:

 • Triệu tập các thảo luận “bàn tròn” nhỏ hơn có trọng tâm để cải thiện các khuyến nghị nổi lên qua nghiên cứu. Cung cấp không gian cho các thành viên của cộng đồng hạ tầng mở để chia sẻ kiến thức, các thách thức chung, và các cơ hội cộng tác.

 • Kiểm thử các mô hình và các can thiệp mới để đưa nghiên cứu vào hành động, bao gồm các thí điểm về cấp vốn và đánh giá.

 • Đối tác với các sáng kiến bổ sung để gia tăng tầm với, tác động, và dịch vụ cho các cộng đồng.

Mục tiêu 5: Xây dựng năng lực và tính hiệu quả của tổ chức để phân phối dựa vào sứ mệnh của chúng tôi.

Để đạt được các mục tiêu ở trên, IOI cần xây dựng năng lực tổ chức và điều hành hoạt động để trao quyền cho tổ chức để đạt được mục tiêu đặt ra của chúng tôi. Điều này bao gồm việc nâng cao năng lực hoạt động và nghiên cứu của chúng tôi thông qua việc cung cấp nhân lực, xây dựng kênh hỗ trợ cường tráng, xây dựng điều hành hoạt động để hỗ trợ cho việc ra quyết định, và tiếp tục tiến hóa các quy trình của chúng tôi để đảm bảo xuất sắc trong hoạt động.

Các mục đích chính:

 • Xây dựng kênh cấp vốn cường tráng và sự ổn định bằng việc thiết lập các luồng doanh thu đa dạng, và duy trì 8-12 tháng khả năng chi tiêu trong ngân hàng khi có thể, với mục tiêu kéo dài nguồn vốn trong nhiều năm.

 • Mở rộng năng lực hoạt động thông qua cung cấp nhân sự và hỗ trợ bằng vật chất, xây dựng nhóm IOI cốt lõi và mạng lưới các nhà thầu tin cậy, đảm bảo các thực hành tuyển dụng và thuê làm công bằng, và triển khai giới thiệu bên trong và bên ngoài hiệu quả cho các thành viên trong nhóm và các cộng tác viên.

 • Khuếch trương năng lực của tổ chức thông qua cộng tác với các sáng kiến phù hợp.

 • Xây dựng điều hành hoạt động để hỗ trợ cho việc ra quyết định. Điều này bao gồm việc rà soát lại cấu trúc Ban lãnh đạo/Cố vấn hiện có của chúng tôi, đưa ra các khoảng trống hiểu biết và đại diện và làm việc với Ban Điều hành & Đề cử để giải quyết chúng, nhúng cấu trúc chống phân biệt chủng tộc và chống phân biệt đối xử vào tuyển dụng của chúng tôi (theo sau công việc với DeEtta Jones & Associate), và xây dựng tài liệu hỗ trợ (như, sổ tay Ban lãnh đạo, các chính sách xung đột lợi ích, các giới hạn điều khoản, tài liệu làm việc với công chúng về cấu trúc điều hành của chúng tôi).

 • Tiến hóa hơn nữa các quy trình để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động, xây dựng các quy trình thiết lập và rà soát lại mục tiêu của chúng tôi, các nhóm cố vấn của chúng tôi và các vai trò của họ trong hoạch định chính sách, và hiệu năng và các thước đo thể chế của riêng chúng tôi.

 • Đảm bảo công bằng và truy cập nằm trong tâm công việc của chúng tôi, xây dựng các thực hành và quan hệ đối tác chống phân biệt chủng tộc và chống phân biệt đối xử; nhúng các giá trị của chúng tôi vào công việc của chúng tôi và ưu tiên truy cập, đại diện công bằng và toàn cầu; và thừa nhận và làm việc có chủ ý để giải quyết các thành kiến có tính hệ thống đang tồn tại trong công nghệ mở và giáo dục đại học.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập93
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm89
 • Hôm nay6,576
 • Tháng hiện tại204,412
 • Tổng lượt truy cập5,641,043
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây