Thông tin về các giấy phép (của Open COVID Pledge)

Thứ ba - 16/06/2020 18:44
Thông tin về các giấy phép (của Open COVID Pledge)
Info About the Licenses
 
Theo: https://opencovidpledge.org/licenses/
Cảm ơn bạn vì tạo ra Cam kết COVID Mở
Cảm ơn bạn vì tạo ra Cam kết COVID Mở. Trước khi chúng tôi có thể tải lên hoặc liên kết tới tuyên bố của bạn và giấy phép của bạn, và trước khi chúng tôi có thể thêm bạn và giấy phép của bạn vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn nhận thức được rằng chúng tôi chấp nhận 3 chủng loại các giấy phép.
Các chủng loại đó giúp cho những người sử dụng hiểu được các quyền của họ, và được tổ chức phù hợp trên website của chúng tôi để giảm nhẹ sự tham tham chiếu. Chúng tôi chào đón tất cả các giấy phép trong các chủng loại đó. Để có danh sách đầy đủ các bên đã cam kết và các giấy phép họ đã áp dụng, xem ở đây.Chúng tôi chấp nhận 3 chủng loại các giấy phép
A. Các giấy phép Tiêu chuẩn COVID Mở (Open COVID Standard Licenses):
Trước hết, chúng tôi đã phát triển một tập hợp các giấy phép COVID Mở tiêu chuẩn (OCL Licenses) có thể được bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào ký Cam kết sử dụng.
B. Các giấy phép tương thích với COVID Mở (Open COVID Compatible Licenses):
Thứ hai, liệu các giấy phép đó có cung cấp một tập hợp các quyền sử dụng tối thiểu và các điều khoản khác hoặc đã được xác định là tương thích, hay chúng tôi xác định là tương thích với OCL trên cơ sở từng trường hợp một dựa vào các tiêu chí bên dưới (các giấy phép tương thích OCL).
C. Các giấy phép lựa chọn thay thế COVID Mở (Open COVID Alternative Licenses):
Thứ ba, liệu các giấy phép đó có không nằm trong các nhóm thứ nhất và thứ hai bên trên hay không, mà chúng vẫn nhất quán với Cam kết COVID Mở (các giấy phép lựa chọn thay thế OCL).A. Các giấy phép Covid Mở (OCL-Standard)B. Các giấy phép tương thích OCL (OCL - Compatible)
Chủng loại các giấy phép này gồm 2 dạng: các giấy phép công cộng được coi là tương thích OCL, và các giấy phép tùy chọn đã được xác định là tương thích OCL.
1. Các giấy phép công cộng tương thích OCL
a. CC BY 4.0 (tất cả các phiên bản) (chỉ bản quyền)
b. CC0 1.0 Hiến tặng vào phạm vi công cộng (chỉ bản quyền)
c. Giấy phép MIT (bản quyền và bằng sáng chế)
d. Giấy phép Apache 2.0 (bản quyền và bằng sáng chế)
e. CERN OHL Phiên bản 2 – Dễ dãi (P) (bản quyền và bằng sáng chế)
2. Các giấy phép tùy chọn có thể tương thích OCL. Chúng là bất kỳ giấy phép nào đáp ứng các tiêu chí sau đây và có chứa tối thiểu các điều khoản và điều kiện sau đây, và không gồm các điều khoản và điều kiện xung đột, tuân theo sự phê chuẩn trước của chúng tôi.
A. Chào công khaiGiấy phép của bạn phải sẵn sàng cho công chúng sao cho bất kỳ công ty, tổ chức, hay cá nhân nào cũng có thể chấp nhận và dựa vào nó, miễn là họ tuân thủ với các điều khoản của nó.
B. Phạm vi các quyền được trao. Giấy phép của bạn phải trao tất cả các quyền cần thiết như về vấn đề (1) bản quyền và các quyền của bằng sáng chế; (2) chỉ các bằng sáng chế; hoặc (3) chỉ các bản quyền; trong từng trường hợp, sự đưa vào các quyền sở hữu trí tuệ bổ sung thêm là được phép. Giấy phép đó có thể chỉ định liệu tất cả hay chỉ một vài sở hữu trí tuệ (IP) bạn sở hữu hoặc kiểm soát được cấp phép.
C. Các khoản phí. Giấy phép phải không có phí bản quyền và được thanh toán đầy đủ rồi cho các sử dụng trong phạm vi của giấy phép đó.
D. Tính độc quyền theo quy định. mức độ áp dụng được về sở hữu trí tuệ được cấp phép, sự hứa hẹn (rõ ràng hoặc ngụ ý) không khẳng định tính độc quyền theo quy định trong bất kỳ quyền tài phán nào, hoặc tìm cách nới lỏng pháp lý hoặc quy định, để sử dụng tài sản trí tuệ đó.
E. Thời hạn. Thời hạn trao giấy phép phải bắt đầu không muộn hơn ngày 01/12/2019, và kết thúc không sớm hơn sự kết thúc của đại dịch COVID-19 như được WHO tuyên bố cộng thêm 1 năm, nhưng bạn cũng có thể chỉ định ngày tháng kết thúc chắc chắn nếu WHO theo đó không tuyên bố kết thúc đại dịch, miễn là không sớm hơn ngày 01/01/2023.
F. Lĩnh vực sử dụng. Giấy phép của bạn phải cho phép sử dụng sở hữu trí tuệ (IP) được cấp phép ít nhất vì mục đích chuẩn đoán, ngăn ngừa, bao gồm, và xử lý COVID-19, có ý định bao gồm cả nghiên cứu có liên quan tới từng lĩnh vực đó.
G. Lựa chọn luậtGiấy phép tương thích OCL có thể chỉ định bất kỳ luật điều chỉnh đặc thù nào và/hoặc nơi giải quyết tranh chấp nào mà không là không hợp lý.
H. Bồi thườngGiấy phép tương thích OCL có thể yêu cầu người được cấp phép bồi thường cho người cấp phép vì trách nhiệm trực tiếp quy cho các hành động của người được cấp phép đó.
I. NHƯ NÓ CÓ. Giấy phép có thể được trao trên cơ sở như nó có mà không có các đảm bảo nào.
J. Ghi công. Giấy phép có thể yêu cầu bên cam kết nhận được sự ghi công.
K. Giao ước không kiện tụng. Bên cam kết có thể xây dựng cam kết của mình như là giao ước không kiện tụng thay vì một giấy phép, miễn là những lợi ích tương đương được trao.
Giấy phép của bạn có thể trao sự cho phép rộng lớn hơn so với các quyền tối thiểu đó. Chúng có thể bao gồm, ví dụ, thời hạn dài hơn so với tối thiểu được quy định. Tuy nhiên, nếu giấy phép đưa ra thêm các điều kiện cho phép được trao cho công chúng, như việc cấm các sử dụng thương mại hoặc các điều kiện sử dụng trong việc chia sẻ sở hữu trí tuệ bởi những người khác (như trao ngược trở lại, Chia sẻ Tương tự hoặc copyleft), thì chúng tôi sẽ không coi nó là tương thích OCL, dù nó có thể được liệt kê như là lựa chọn thay thế OCL (xem ở dưới).
C. Các giấy phép lựa chọn thay thế OCL (OCL - Alternative)
Nhóm này gồm các giấy phép là nhất quán với Cam kết COVID Mở nhưng chúng có thể gồm các điều khoản không đáp ứng với các điều khoản và điều kiện của (A) hoặc (B), ở bên trên.
Các điều khoản chúng tôi coi là chấp nhận được để đưa vào một giấy phép lựa chọn thay thế OCL là:
1. Chia sẻ tương tự (Share-Alike), copyleft và các mệnh đề trao ngược lại mà chúng đòi hỏi người được cấp phép tiến hành các sửa đổi và các bản phái sinh các quyền sở hữu trí tuệ (IPR) được cấp phép sẵn sàng trên cơ sở các điều khoản mở tương tự;
2. Hạn chế những người được cấp phép đối với các tổ chức nằm ở một quốc gia nhất định, hoặc loại trừ các quốc gia nhất định, nhưng chỉ khi được yêu cầu bởi các quy định pháp lý áp dụng được đối với người cấp phép và/hoặc khi người cấp phép có các quyền bị hạn chế theo quốc gia;
3. Hạn chế lĩnh vực sử dụng đối với một tập con của lĩnh vực đó được mô tả trong mục B.2.F ở trên, nghĩa là, chỉ để sử dụng y học và nghiên cứu (nghĩa là, không được cấp phép cho các ứng dụng giải trí ở nhà), hoặc trong trường hợp của các tác phẩm có bản quyền, đối với việc chỉ khai thác văn bản và dữ liệu;
4. Yêu cầu người được cấp phép thông báo cho người cấp phép việc chấp nhận giấy phép đó hoặc đăng ký như là một người sử dụng;
5. Giấy phép có thể chấm dứt thay vì bị treo nếu người được cấp phép đe dọa hoặc kiện bên cam kết vi phạm.
Các điều khoản chúng tôi không coi là chấp nhận được để đưa vào trong các giấy phép lựa chọn thay thế OCL vì chúng không nhất quán với tinh thần của Cam kết COVID Mở:
1. Chỉ sử dụng Phi thương mại, nghĩa là, loại trừ việc thương mại hóa các sản phẩm và dịch vụ, hoặc giới hạn thương mại hóa đối với các khoản phí “công bằng và hợp lý”;
2. Yêu cầu người được cấp phép làm cho các sản phẩm được cấp phép sẵn sàng không mất tiền, có chi phí hoặc các khoản phí “công bằng và hợp lý”;
3. Cấm người được cấp phép khỏi việc khai thác “không công bằng” sở hữu trí tuệ (IP) được cấp phép và/hoặc “kiếm lời” từ IP được cấp phép;
4. Cấm người được cấp phép khỏi việc tạo ra các bản phái sinh hoặc các bản sửa đổi IP được cấp phép;
5. Các giấy phép mang theo các khoản phí bất kỳ dạng nào, bao gồm cả hoàn trả các chi phí bằng sáng chế;
6. Nêu các yêu cầu từ người được cấp phép; hoặc
7. Thời hạn được rút ngắn hơn so với thời hạn được mô tả ở B.2.E ở trên.
Các giấy phép công cộng được chấp nhận như là các giấy phép lựa chọn thay thế OCL.
1. CC BY-SA (tất cả các phiên bản) (chỉ bản quyền)
2. GPL (tất cả các phiên bản) (bản quyền và các bằng sáng chế)
3. CERN OHL Phiên bản 2 – Có đi có lại mạnh mẽ (S) (bản quyền và các bằng sáng chế)
Các giấy phép tùy ý được chấp nhận như là các giấy phép lựa chọn thay thế OCL được liệt kê ở đây với các bên cam kết khác và các giấy phép của họ.Bắt đầu từ 01/06/2020 
Các bản cập nhật trang này sẽ được lưu ý ở đây (phiên bản trước của trang này: 17/04/2020
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay4,328
  • Tháng hiện tại105,838
  • Tổng lượt truy cập5,816,787
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây