ORCID - Quy trình làm việc: Thuật sĩ tìm kiếm và liên kết

Thứ ba - 26/09/2023 19:07
Nguồn ảnh: Tùy chỉnh từ tài liệu ‘From Vision to Value: ORCID’s 2022–2025 Strategic Plan’, https://doi.org/10.23640/07243.16687207
Nguồn ảnh: Tùy chỉnh từ tài liệu ‘From Vision to Value: ORCID’s 2022–2025 Strategic Plan’, https://doi.org/10.23640/07243.16687207

Search and Link Wizards

Theo: https://info.orcid.org/documentation/workflows/search-and-link-workflow/

“Thuật sĩ tìm kiếm và liên kết” là các tích hợp thành viên giúp cho các nhà nghiên cứu khám phá và kết nối với các hoạt động của họ từ bên trong hồ sơ ORCID của họ. Một danh sách các thuật sĩ được hiển thị trong phần có liên quan của hồ sơ khi nhà nghiên cứu đăng nhập vào. Họ sau đó có thể lựa chọn (các) thuật sĩ phù hợp nhất để sử dụng (ví dụ, theo ngành hoặc ngôn ngữ) để bổ sung các hạng mục vào hồ sơ của họ.

Quy trình này chi tiết hóa cách làm thế nào các thành viên ORCID có thể tạo ra một thuật sĩ tìm kiếm và liên kết để đưa vào trong Sổ đăng ký ORCID. Nó mô tả mục đích của thuật sĩ, cách nó tương tác với những người sử dụng và API, và sự phê chuẩn và khởi tạo quy trình.

Thuật sĩ tìm kiếm và liên kết là các công cụ được nhúng trực tiếp vào giao diện người sử dụng của Sổ đăng ký ORCID, nó có thể được các nhà nghiên cứu sử dụng để kết nối thông tin tới các hồ sơ của họ. Nhà nghiên cứu lựa chọn một thuật sĩ, và được yêu cầu cấp cho máy chủ thuật sĩ (một thành viên ORCID) quyền truy cập và cập nhật hồ sơ của họ. Nhà nghiên cứu sau đó được tái định tuyến tới một trang trên website của thành viên, nơi họ được dẫn dắt qua một quy trình khám phá. Một khi điều này hoàn tất, tổ chức thành viên cập nhật hồ sơ của nhà nghiên cứu với thông tin từ hệ thống của họ. Thông thường, thành viên đó sẽ giữ lại sự cho phép được trao, sao cho họ có thể tiếp tục cập nhật hồ sơ của các nhà nghiên cứu qua thời gian khi thông tin mới sẵn sàng. Điều này có thể ngụ ý việc bổ sung thêm các hạng mục mới vào hồ sơ ORCID của nhà nghiên cứu, hoặc việc cập nhật các hạng mục đã được bổ sung vào trước đó.

Lưu ý là các tổ chức mong muốn bổ sung một thuật sĩ tìm kiếm và liên kết tới Sổ đăng ký phép là các thành viên cao cấp (premium members).

Việc nhìn thấy nguồn thông tin trong một hồ sơ ORCID là cách thức quan trọng để xây dựng lòng tin vào thông tin đó. Đối với các thuật sĩ tìm kiếm và liên kết, nguồn thông tin về hạng mục (tác phẩm hoặc việc cấp vốn) là một thành viên - chủ của thuật sĩ tìm kiếm và liên kết đó. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu là nguồn kết nối giữa hạng mục đó và hồ sơ của họ. Chúng tôi muốn thông tin nguồn là minh bạch và sẵn sàng cho bất kỳ ai đọc một hồ sơ ORCID, vì thế, các hạng mục được các thuật sĩ tìm kiếm và liên kết bổ sung chỉ ra nguồn như “tên của nhà nghiên cứu như tên của thuật sĩ” để làm rõ cách làm thế nào hạng mục đó đã được bổ sung vào hồ sơ đó. Biết thêm về nguồn thông tin về các hồ sơ ORCID trong “Tôi có thể xem nguồn thông tin về hồ sơ của tôi ở đâu?

Liệu tích hợp của tôi có phù hợp?

Tùy thuộc vào các câu trả lời của bạn cho các câu hỏi bên dưới, tích hợp của bạn có thể là ứng viên phù hợp để tìm kiếm và liên kết - vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận về điều này xa hơn trước khi bắt đầu phát triển một thuật sĩ tìm kiếm và liên kết.

 • khán thính phòng đích cho thuật sĩ là gì? Ví dụ, các tác giả, những người bình duyệt, hay các ứng viên xin trợ cấp ở mức quốc gia, ngành, hay toàn cầu

 • Khán thính phòng dự kiến khoảng bao nhiêu người?

 • Nó sẽ phục vụ một quần thể hiện đang không được phục vụ bởi các thuật sĩ hiện có? Ví dụ, những đóng góp nghiên cứu trong một ngôn ngữ hoặc ngành cụ thể, hoặc đó là một dạng mới

 • Bạn sẽ đảm bảo là thuật sĩ cung cấp một trải nghiệm người sử dụng tốt như thế nào?

 • Bạn sẽ cung cấp cái gì để hỗ trợ cho người sử dụng?

 • Liệu có - hoặc sẽ có - một người chuyên trách về ORCID ở tổ chức của bạn, chẳng hạn như một giám đốc sản phẩm, cho thuật sĩ đó hay không?

 • Bạn sẽ đảm bảo là các ORCID iD được xác thực như thế nào?

 • Bạn có — hoặc sẽ — nhập và hiển thị ORCID iD trên nền tảng của mình không?

 • Tìm kiếm nền tảng của bạn có được các iD xúc tác không?

Quy trình

Không giống như các dạng tích hợp khác, lộ trình của người sử dụng cho một thuật sĩ tìm kiếm và kết nối bắt đầu trong Sổ đăng ký ORCID, thay vì trên trang của một thành viên. Tuy nhiên, các thành phần của sự tích hợp là y hệt: xác thực và kết nối (cần thiết), hiển thị (nếu áp dụng được), thu thập và đồng bộ (tùy chọn).

Quy trình mức cao là như sau:

 • Nhà nghiên cứu đăng nhập vào Sổ đăng ký ORCID để giám tuyển hồ sơ của họ.

 • Họ chọn lựa chọn tìm kiếm và liên kết, duyệt danh sách các thuật sĩ sẵn có, và lựa chọn một thuật sĩ phù hợp.

 • ORCID yêu cầu nhà nghiên cứu xác thực iD của họ, và cấp quyền của tổ chức thuật sĩ tìm kiếm và kết nối để tương tác với hồ sơ của họ. Bước này chỉ xảy ra một lần cho mỗi thuật sĩ tìm kiếm và kết nối mà nhà nghiên cứu sử dụng.

 • Nhà nghiên cứu được tái định tuyến tới trang đích của thuật sĩ tìm kiếm và kết nối được một tổ chức thành viên tạo ra, với một câu trả lời xác thực OAuth. Để biết thêm về cách điều này làm việc hãy tham chiếu tới tài liệu kỹ thuật.

 • Nhà nghiên cứu được dẫn dắt qua một quy trình khám phá, nó có các mẫu biểu khác nhau - nhà nghiên cứu hoặc thành viên được dẫn dắt, hoặc hỗn hợp của cả hai - tùy thuộc vào thành viên và dịch vụ được cung cấp. Ví dụ, họ có thể được yêu cầu tìm kiếm một chỉ mục và khẳng định các hạng mục đáp ứng các chi tiết của họ.

 • Nhà nghiên cứu lựa chọn, bổ sung, và khẳng định các hạng mục của họ.

 • Thành viên đó sử dụng ORCID API và sự cho phép mà nhà nghiên cứu đã trao để kết nối các hạng mục đó với iD của nhà nghiên cứu và cập nhật hồ sơ ORCID của nhà nghiên cứu. Để có thông tin kỹ thuật, vui lòng xem sách chỉ dẫn về bổ sung các tác phẩm vào một hồ sơ ORCID.

 • Thành viên đó đưa một đường liên kết giữa ORCID iD và hạng mục đó vào hệ thống của riêng họ, hiển thị kết nối trên các trang phù hợp. Ví dụ, nếu có một trang web chứa một bằng sáng chế trên tạp chí mà nhà nghiên cứu đã công bố, thì iD được hiển thị cùng với bài này.

 • (Tùy chọn) Thành viên đó sử dụng ORCID API để bổ sung và kết nối các mã nhận diện thường trực co người với ORCID iD của nhà nghiên cứu đó, ví dụ, từ hồ sơ trong hệ thống của họ. (sách chỉ dẫn kỹ thuật).

 • (Tùy chọn) Thành viên đó thu thập thông tin từ hồ sơ ORCID của nhà nghiên cứu đó và sử dụng nó để bổ sung và cải thiện thông tin trong (các) hệ thống của riêng họ. Để có thông tin kỹ thuật, vui lòng xem sách chỉ dẫn của chúng tôi về việc Đọc từ API.

 • (Tùy chọn) Thành viên đó giữ lại ORCID iD và các quyền có liên quan để thực hiện các cập nhật trong tương lai cho hồ sơ của nhà nghiên cứu khi chúng sẵn sàng, đồng bộ hóa hai hệ thống đó.

 • (Tùy chọn) Thành viên đó tái định tuyến nhà nghiên cứu trở lại với Sổ đăng ký ORCID - https://orcid.org/my-orcid.

 • Các hạng mục được lựa chọn bây giờ xuất hiện trong hồ sơ của nhà nghiên cứu

Lên kế hoạch tích hợp tìm kiếm và kết nối của bạn

Ngoài quy trình rà soát lại thường xuyên bởi lãnh đạo Nhóm Tham gia ORCID của bạn, các thuật sĩ cũng phải trải qua kiểm thử bổ sung trước khi chúng được phát hành cho người sử dụng đầu cuối. Trong hầu hết các trường hợp chúng tôi khuyến nghị trước nhất xây dựng một tích hợp tiêu chuẩn, và sau đó phát triển nó tiếp tục để đáp ứng các yêu cầu tìm kiếm và kết nối. Nếu bạn có một tích hợp tích cực có thể nhập khẩu các tác phẩm vào trong Sổ đăng ký ORCID, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi có thể làm việc với bạn để bổ sung nó vào danh sách Thuật sĩ Tìm kiếm & Kế nối của ORCID.

Trong các trường hợp nơi một tích hợp tiêu chuẩn là không thể vì không có điểm tiếp xúc của người sử dụng hiện có, có thể là phù hợp để xây dựng một thuật sĩ đứng một mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận về điều này xa hơn.

 

Tham khảo thêm các bản dịch liên quan tới các quy trình làm việc của ORCID ở đây.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập21
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm19
 • Hôm nay5,219
 • Tháng hiện tại81,447
 • Tổng lượt truy cập5,792,396
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây